Aquest dimarts, 2 de març, s’ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes a establiments públics d’oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

Aquesta línia d’ajudes directes està dirigida a compensar des de la Generalitat, i en la mesura que siga possible, els negatius efectes que sobre l’economia i l’ocupació vinculada a l’activitat d’oci nocturn està tenint l’obligat cessament d’activitat dels establiments públics d’oci nocturn.

Les ajudes directes  tindran com a beneficiàries a les persones i entitats que ostenten l’explotació econòmica dels establiments públics d’oci nocturn que a continuació es relacionen: pub, café cantant, café concerte, café teatre, discoteques, sales de ball i sales de festa.

La percepció d’aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que reunisquen les següents condicions:

1. Ser persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics d’oci nocturn. S’entendrà per persona explotadora aquella que es dedique a l’explotació econòmica de l’activitat d’oci nocturn en l’establiment públic objecte de subvenció, podent ser la mateixa titular de la llicència d’obertura i activitat o, si no és el cas, propietària, arrendatària o ostentar la titularitat jurídica del mateix per qualsevol títol vàlid en Dret.

2. Ser persona explotadora d’alguna de les següents tipologies d’establiments públics d’oci nocturn,

· Locals tipologia A): pub, café cantant, café concerte, o café teatre

· Locals tipologia B): discoteques, sales de ball, o sales de festa

3. Acreditar que s’ostentava la condició de persona explotadora de l’activitat objecte de subvenció a data de 17 d’agost de 2020 i que aquesta es manté a data de presentació de sol·licitud de l’ajuda.

L’import global màxim de les ajudes que es concediran mitjançant el decret serà de 8.000.000 d’euros.

a) La quantia de les ajudes dirigides a la tipologia A (pub, café cantant, café concerte, o café teatre) serà 7000 euros.

Per a aquestes ajudes es destinarà un import global màxim de 3.725.000 euros.

b) Per als beneficiaris corresponents a la tipologia B (discoteques, sales de ball, o sales de festa): 28.500 euros.

Per a aquestes ajudes es destinarà un import global màxim de 4.275.000 euros.

c) En el supòsit de no esgotar-se el crèdit pressupostari destinat a atendre les sol·licituds presentad

es per algun o alguns dels beneficiaris corresponents a les tipologies A) o B), el sobrant podrà destinar-se a augmentar l’import global màxim assignat a aquella tipologia per al qual l’estimació inicial resulte insuficient per a atendre les sol·licituds que compten amb informe favorable però estiguen condicionades a disposar de major consignació pressupostària.

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 2 d’abril.

Els formularis es troben a formulariosturisme.gva.es.

Una vegada completats i signats els formularis, es pot presentar la sol·licitud en la plataforma de tramitació de la Generalitat, en l’apartat Empreses de la Seu Electrònica de la Generalitat o bé en el procediment específic.

També es pot obtindre més informació en els següents enllaços:

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia