Escena de la zarzuela “La Corte de Faraón” en el auditorio de Bétera

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV (consultar ací) la convocatòria de les ajudes destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2021 per import d’1.185.374 euros.

Les obres s’han de realitzar durant aquest any i han de comprendre l’execució de qualsevol classe d’obra de rehabilitació o millora de l’espai escènic, fins i tot la seua ampliació mitjançant l’habilitació d’espais annexos a aquest. També s’hi poden incloure actuacions referides a les instal·lacions escèniques i a l’equipament de la sala en un sentit ampli.

S’entén com a espais escènics existents aquells centres culturals o part d’aquests les característiques dels quals són adequades per a la representació d’arts escèniques i musicals davant del públic.

Les ajudes es destinaran a espais escènics en funcionament, a espais escènics que, tot i estar tancats o sense ús, s’acredite que amb l’execució de les inversions per a les quals se sol·licita la subvenció es podran obrir al públic en la temporada o el curs següent i espais escènics de recent construcció, sempre que es puga certificar la conclusió completa d’aquestes obres en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció i es justifique, amb els documents que siguen procedents, la possibilitat de posar-los en funcionament en la temporada o el curs següent a aquell en què es produïsca la convocatòria d’aquestes ajudes.

En la present convocatòria només s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 75.000 euros i la quantia individual serà sempre del 70 % del cost de la inversió.

Podran optar a aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que tinguen la propietat dels immobles, així com els ens i organismes públics creats per entitats locals i les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada gestores de sales públiques o privades que tinguen la gestió dels espais escènics i hagen sigut autoritzats per a realitzar aquestes millores d’instal·lacions i equipaments.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia