Dins dels assumptes de fora de despatx, no inclosos tampoc en l’ordre del dia del Ple Ordinari de Bétera del mes d’abril, es va dur a la sessió el punt de l’aprovació definitiva dels Pressupostos de l’any 2021. D’aquesta manera, els pressupostos es van aprovar definitivament per majoria absoluta amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (4), Ciutadans (3) i Vox (1), els 3 vots en contra del PSPV-PSOE i les 6 abstencions de compromís.

Segons va explicar el secretari, dins d’aquest punt es proposava el següent acord:

-Inadmetre a tràmit l’al·legació formulat per En Luis Enrique Poveda i Amores, de data de 10 de març de 2021, relativa a l’exigència municipal d’atendre l’enllumenat públic i transport públic de la zona del Camí Paterna, per les raons descrites en l’informe d’Intervenció Municipal número 119/2021 de data d’1 d’abril de 2021.

-Elevar a definitiu, l’acord adoptat pel ple en sessió extraordinària de data 24 de febrer de 2021, pel qual s’aprovava inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Bétera per a l’exercici de 2021, les bases d’execució d’aquest pressupost, l’annex pressupostari de personal, així com la plantilla i altres aspectes acordats.

-Publicar el pressupost general definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), resumit per capítols i remetre còpia a l’administració general de l’estat i a la de la comunitat autònoma, entrant en vigor una vegada efectuada la publicació. Anunci de l’aprovació definitiva s’acompanyarà el resum de la plantilla així com s’indicarà l’exposició en el portal de transparència de l’Ajuntament de Bétera del text de les bases generals de subvencions recollides en l’article 31 de les bases d’execució de pressupost.

-Notificar individualment a Luis Enrique Poveda Amores la resolució definitiva de l’acord.

-Contra l’aprovació definitiva del pressupost, podrà interposar-se directament recurs del contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció.

Abans de donar pas a les diferents intervencions, l’Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío va voler donar-li les gràcies al regidor d’Hisenda, Manuel Pérez, al secretari i a l’interventor el fet de fer possible que en un Ple Ordinari s’haja pogut dur a aprovació definitiva els Pressupostos d’aquest Ajuntament.

La primera a intervindre va ser la Portaveu de Compromís, Cristina Alemany, qui va començar la seua intervenció formulant una pregunta estrictament tècnica. Posteriorment, va dur a terme una explicació molt breu del sentit de vot de Compromís sobre aquest punt. Avançant que el vot del seu grup seria l’abstenció, va explicar que tenien clar que “legalment la reclamació o l’escrit presentat per Luis Poveda no entra dins dels tres supòsits que determina la llei que poden ser considerades reclamacions a un pressupost i, per tant, no es pot admetre a tràmit. Però sí que pensem que les dues propostes que presenta Luis Poveda com a veí de la urbanització del Camí Paterna són dues aportacions interessant i el prec que li faríem Alcaldessa des de Compromís seria la possibilitat, de cara a la confecció d’uns futurs pressupostos per a 2022, que es tingueren en compte aquestes dues propostes presentades per Luis Poveda“.

L’Alcaldessa de Bétera, va indicar que li arreplegava aquests suggeriments.

La Portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros va voler argumentar també el vot en contra del seu grup polític. “Aquest projecte de pressupostos no hi ha sigut en la seua elaboració participativa”, va indicar la regidora, qui va prosseguir declarant que consideren que al seu judici “no s’han respectat els principis de transparència, participació que són regles d’or del document pressupostari”.

El regidor d’Hisenda, Manuel Pérez va respondre-li “que si anava als Plens a fer política o a insultar a l’equip de govern?” Seguidament va detallar totes les ajudes i partides que s’han destinat, entre d’altres per a Drets Socials amb la finalitat d’apostar pel benestar dels ciutadans.

Després d’intercanviar diferents impressions, el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce va tancar la ronda d’intervencions aclarint també que si la proposta de Poveda era beneficiosa, sempre que es presente de la manera adequada, Vox també estaria a favor de recollir-la més endavant en altres pressupostos.

A continuació, oferim un vídeo amb totes les intervencions i detalls de l’aprovació definitiva:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia