El dimarts de la setmana passada, el ple de Bétera va aprovar l’expedient CA 07-2020 per a contractar, per procediment ordinari obert i regulació harmonitzada, el software per a la gestió integral de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Bétera amb un pressupost base de licitació de 495.000 euros + el 21% d’IVA i una duració total de 5 anys. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat, és a dir, amb els vots a favor de tots els grups polítics representats en la corporació municipal de Bétera.

Dins d’aquest punt, es contempla el següent:

-L’autorització de la despesa plurianual que origina aquesta contractació, la qual es finança amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s’indica d’informàtica i implantació d’administració electrònica havent-se practicat per la intervenció municipal sengles documents de retenció de crèdits, donat que l’entrada en vigor de l’exercici 2021 cal substituir el RC de 2020 que s’hi havia retingut per una nova retenció del RC de 2021, així com una nova anualitat per a la seua actualització. En tot cas, l’execució del contracte en anys posteriors a l’inicial quedarà subordinada a l’existència del crèdit adequat i bastant en els respectius pressupostos.

-Aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la present contractació i la seua licitació per procediment ordinari obert i regulació harmonitzada.

-Aprovar la publicació de la present licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic en la que es publicaran també els plecs pel qual s’han de regir, l’acord de necessitat i el present acord.

Segons va explicar el regidor municipal de Noves Tecnologies, Júlio Inés, es duia a Ple l’expedient per a la licitació del sistema software que “permetrà a l’Ajuntament de Bétera aconseguir l’administració electrònica plena”.

L’edil va indicar que aquest sistema “serà integral perquè inclou els mòduls necessaris per a automatitzar de manera completa els processos interns de l’Ajuntament (comptabilitat i el Patrimoni, entre altres). A més a més, serà integrat perquè els distints mòduls que formen l’objecte de la licitació tenen com a requisit imprescindible el traspàs efectiu de la informació de manera transparent i automàtica entre ells”.

Entre els objectius que es persegueix amb aquesta iniciativa es troba el compliment de les lleis que regulen i garanteixen els drets del ciutadà i les persones jurídiques a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Una vegada finalitzada la implantació de l’administració electrònica, els veïns/es i empreses podran efectuar els seus tràmits administratius a través de la seu electrònica municipal de Bétera, evitant desplaçaments i perdudes de temps innecessaris.

També es pretén incrementar la productivitat dels treballadors públics en general al dotar-los de ferramentes que automatitzen el seu treball diari.

A continuació, oferim un vídeo amb l’exposició d’aquest punt i les diferents intervencions:

 

 

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia