La Fundació de la Comunitat Valenciana Esportiva-Cultural per a la joventut de Bétera ha convocat les següents beques, com cada any:

  • La XIX Edició de BEQUES d’ ajuda per a la cultura.
  • La XI edició de BECA ARTÍSTICA DE MÚSICA.
  • LA XIX Edició de BEQUES d’ ajuda per a l’ esport de base.

A la XIX Edició de BEQUES d’ ajuda per a l’ esport de base podran accedir a esta convocatòria, tots aquells alumnes matriculats a 4art d’ ESO, que hagen aprovat totes les assignatures al present curs escolar 2020/2021, considerant la nota d’ Educació Física com a mèrit preferent.

L’ esmentat alumne deurà estar federat com a mínim en un esport al menys 4 anys, havent d’ aportar Currículum de participació esportiva.

Caldrà a més estar empadronat a Bétera al menys 8 anys consecutius.

Es concediran 2 beques de 500 € cadascuna.

El termini de presentació serà l’ 23/07/2021. Les sol·licituds així com la documentació acreditativa es presentarà a l’ Ajuntament de
Bétera C/ Gascon Sirera, 9 de Bétera. El dia 25 de juliol es publicarà al tauló d’anuncis i a la web de l’Ajuntament el llistat d’admesos i exclosos, quedant obert un periode de reclamacions des del 25 fins el 30 de juliol. Esgotat aquest termini no es rebrà cap reclamació.

La Fundació es reserva el dret de lliurament de les Beques.

La participació suposa l’ acceptació d’ aquestes bases.
L’ acte de lliurament de les beques tindrà lloc al saló de plens del Castell de Bétera, el dia 26/11/2021.

Les decisions preses per la Fundació en l’ execució i desenvolupament de les presents bases, i totes aquelles qüestions no previstes, seran resoltes en cada cas de manera irrevocable per la Fundació.

Quant a la XI edició de BECA ARTÍSTICA DE MÚSICA es convoquen 2 beques de 500 € cadascuna, una pel GRUP A, i l’ altra pel GRUP B.
Podran participar joves músics de qualsevol instrument, residents i censats, al menys vuit anys consecutius, a Bétera. Sols es podrà
participar amb un instrument.

S’ estableixen dos grups: grup B: al qual podran accedir els joves amb edat de 14 a 16 anys, que acrediten estar matriculats a l’Ensenyament Obligatori, i haver aprovat el curs escolar 2021/2022, i Grup A: al qual podran accedir els joves amb edat de 17 a 21 anys, que tinguen el Graduat de l’ E.S.O. A més a més, tots els participants acreditaran estar matriculats en un Conservatori o centre de música reconegut. (Els anys deuran estar complits a la data d’ inscripció es a dir 11.09.2020).

Els premiats d’ edicions passades del grup A ja no es podran tornar a presentar, i els premiats d’ edicions passades del grup B sols es podran tornar a presentar quan puguen accedir al grup A.

Deuran interpretar una peça musical lliure, valorant-se la dificultat tècnica i interpretativa. Deuran aportar 3 còpies de l’ obra a interpretar. Serà opcional l’ anar acompanyat de pianista (que en tot cas anirà a càrrec de l’ aspirant).

Les inscripcions es podran realitzar fins el dia 23 de juliol del present any a l’ Ajuntament de Bétera, carrer Gascón Sirera,

El dia 25 de juliol es publicarà al tauló d’anuncis i a la web de l’Ajuntament el llistat d’admesos i exclosos, quedant obert un periode de reclamacions des del 25 fins el 30 de juliol. Esgotat aquest termini no es rebrà cap reclamació.

El concurs de música es cel·lebrarà el día 22 d’octubre de 2021 al saló d’assaig de l’escola de música del Centre Artístic Musical de
Bétera.
La lectura de l’ Acta del Jurat i el lliurament de les beques es realitzarà en un acte públic al saló de plens del Castell de Bétera, el divendres 26 de novembre del present any.

El Jurat serà nomenat per la Fundació de la Comunitat Valenciana Esportiu Cultural per a la Juventut de Bétera.

Estarà format pel President i la Secretaria de la Fundació i dos especialistes en Música. El Jurat podrà declarar deserts els premis o suspendre el concurs si la quantitat o qualitat de les obres no es considera suficient.

Finalment, a la XIX Edició de BEQUES d’ ajuda per a la cultura podran accedir a esta convocatòria, tots aquells alumnes que hagen obtés la nota mínima de 8 sobre 10 en les proves d’ aptitud per a l’ accés a la Universitat al present curs escolar 2020/2021.

L’ esmentat alumne deurà acreditar estar matriculat o haver realitzat la pre-inscripció a la Universitat per al curs 2021/2022.

Caldrà estar empadronat a Bétera, al menys 8 anys consecutius.

Es concediran 2 beques de 750 €, cadascuna

El termini de presentació serà el 23/07/2021 a l’ Ajuntament de Bétera, al carrer Gascón Sirera, 9. El dia 25 de juliol es publicarà al
tauló d’anuncis i a la web de l’Ajuntament el llistat d’admesos i exclosos, quedant obert un periode de reclamacions des del 25 fins el
30 de juliol. Esgotat aquest termini no es rebrà cap reclamació.

La Fundació es reserva el dret de lliurament de les beques.

La participació suposa l’ acceptació d’ aquestes bases.

L’ acte de lliurament de les beques tindrà lloc al saló de plens del Castell de Bétera, el dia 26/11/2021.

Les decisions preses per la Fundació en l’ execució i desenvolupament de les presents bases, i totes aquelles qüestions no
previstes, seran resoltes en cada cas de manera irrevocable per la Fundació.

Tota la informació per a sol·licitar aquestes beques a ls següents enllaços de les bases:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia