Aquest dijous, 29 d’abril, s’ha publicat en el BOP núm. 80 l’anunci sobre la Convocatòria de les ajudes Parèntesis dirigides als sectors més afectats per la pandèmia en el marc del Pla Resistir a Bétera.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP, és a dir, fins al pròxim 27 de maig inclòs.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Bétera, accessible en la pàgina web, www.betera.es, de conformitat amb el que s’estableix en l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que estableix l’obligatorietat de les persones jurídiques de relacionar-se electrònicament amb l’administració.

Per a poder accedir, la persona sol·licitant haurà de disposar de certificat digital de signatura electrònica. En cas de no disposar de certificat digital i siga materialment impossible la seua obtenció, la sol·licitud podrà ser presentada mitjançant representant, en aquest cas s’haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud poder de representació per compareixença electrònica segons document normalitzat.

S’adjunten els models normalitzats:

1. Annex II Model de sol·licitud.

2. Annex III Model Bancari.

3. Annex V Poder de Representació legal.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia