L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) compta amb ajudes per a la compra de vehicles d’energies alternatives. Aquestes ajudes van dirigides a empreses, particulars i entitats i es poden sol·licitar fins al pròxim 28 de juliol.

Amb el nom de “MOVES II“, l’objectiu d’aquesta mesura és impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils per aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics, pels seus beneficis en matèria de diversificació energètica i reducció de la dependència dels productes petrolífers, així com la reducció d’emissions de CO2 i d’altres emissions contaminants, ajudant per tant a millorar la qualitat de l’aire de les nostres ciutats, a disminuir la contaminació acústica i afavorint el consum d’energies autòctones, especialment de fonts renovables.

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s’enumeren a continuació:

  1. a) Els professionals autònoms, que tinguen el seu domicili de l’activitat en la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  2. b) Les persones físiques majors d’edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d’edat, amb residència en la Comunitat Valenciana, no incloses en l’anterior apartat.
  3. c) Les Comunitats de propietaris amb domicili en la Comunitat Valenciana, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que s’estableix en el seu article 11.3.
  4. d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d’ajuda, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el Número d’Identificació de la qual Fiscal (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, que tinguen el seu domicili social en la Comunitat Valenciana o bé que desenvolupen la seua activitat, compten amb una seu i tinguen part de la seua plantilla en la Comunitat Valenciana.
  5. e) Les entitats locals conforme a l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional d’acord amb el que s’estableix en l’article 2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que realitzen la seua activitat en la Comunitat Valenciana.

No podran ser beneficiària l’administració autonòmica de la Comunitat Valenciana, sense que aquesta exclusió comprenga al sector públic vinculat o dependent de l’administració autonòmica valenciana, que podrà ser beneficiari sempre que els organismes i entitats que ho integren compten amb personalitat jurídica pública diferenciada, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus fins.

Així mateix, no podran ser beneficiaris els concessionaris o punts de venda l’epígraf de la qual de la secció primera de les tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, siga el 615.1 o el 654.1.

Actuacions susceptibles de suport

L’actuació objecte d’ajuda és la prevista com a Actuació 1 en l’article 7.1 del Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).

Serà subvencionable l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l’ajuda, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting.

A més, les dates de factura de compravenda, matriculació i pagament del preu del vehicle, inclòs l’abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, haurà de ser realitzat amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajuda, excepte per a les adquisicions de vehicles realitzades per persones físiques sense activitat professional o que no desenvolupen activitat econòmica, que hauran d’anar datats sempre a partir del 18 de juny de 2020, data d’entrada en vigor del Reial decret 569/2020.

També serà subvencionable l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1 i N1 i amb fins a nou mesos d’antiguitat, comptada des de la seua primera matriculació fins a la data de registre de la sol·licitud d’ajuda, i la titularitat de la qual haurà d’ostentar-la el concessionari, punt de venda o fabricant/importador que realitze la venda del vehicle al destinatari últim de l’ajuda. En aquest cas el vehicle haurà d’haver sigut adquirit pel concessionari o punt de venda, com a vehicle nou al fabricador o importador.

Els vehicles susceptibles de ser incentivats han de figurar en la Base de Vehicles del IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-II) i complir els següents requisits:

  1. a) Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s’exigeix la pertinença a algun dels següents tipus:

– Vehicles N2 i N3 propulsats per motors de combustió interna que utilitzen GLP/autogas, gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL), o bifuel gasolina-gas. Queden exclosos de les ajudes els vehicles M1, N1, M2 i M3 propulsats per GLP/autogas o gas natural (comprimit o liquat).

– Vehicles elèctrics purs (BEV).

– Vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV).

– Vehicles híbrids endollables (PHEV).

– Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV).

– Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV).

  1. b) Els vehicles M1 i N1, que s’acullen al programa d’incentius, hauran de comptar amb un descompte d’almenys 1.000 euros en la factura de venda per part del fabricant/importador o punt de venda del vehicle adquirit, a traslladar al destinatari últim de l’ajuda. Així mateix, i en el cas d’adquisició de vehicles nous de categories M1 i N1, es podrà incrementar l’import de l’ajuda per a l’adquisició del vehicle, si el destinatari últim acredita la baixa definitiva en circulació d’un vehicle matriculat a Espanya, constant com a titular en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit.
  2. c) Per als vehicles pertanyents a la categoria L s’exigeix:

– Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a vehicles elèctrics.

– Les motocicletes elèctriques noves (categories L3e, L4e i L5e) susceptibles d’ajuda han de tindre bateries de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km.

Les quanties d’ajuda, així com altres detalls es poden consultar al següent enllaç: clic ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia