El Ple del Consell va aprovar el passat divendres el projecte de llei que regula les professions de l’esport a la Comunitat Valenciana, determina les qualificacions i titulacions necessàries per a exercir-les i atribueix a cada professió l’àmbit funcional específic que li correspon.

La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, disposa com a línia general d’actuació que la Generalitat ha de promoure la qualificació i la regulació professional en l’esport i l’activitat física i establir les condicions adequades que afavorisquen l’actualització i la formació permanent.

L’elaboració d’aquest projecte de llei respon a un procés participatiu en el qual han intervingut els sectors implicats aportant-hi les seues opinions, que han sigut valorades i, en molts casos, incorporades al text.

Aquest projecte de llei té com a finalitat garantir el dret de les persones usuàries de serveis d’esport i activitat física que aquests serveis es presten emprant coneixements específics i tècniques pròpies de les ciències de l’activitat física i l’esport, que fomenten una pràctica esportiva saludable en condicions de seguretat adequades.

És per això que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha desenvolupat aquest marc normatiu que s’estructura en quatre capítols, a més d’incloure diverses disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

Principals eixos

El capítol I inclou disposicions generals relacionades amb la finalitat de la llei, l’àmbit d’aplicació, els drets dels usuaris dels serveis esportius i les obligacions dels professionals.

El capítol II detalla quines són les professions regulades de l’esport, així com les funcions que corresponen a cada una. Aquestes professions són: monitor o monitora esportiu, entrenador o entrenadora esportiu, preparador o preparadora físic, director o directora esportiu, professor o professora d’Educació Física.

El capítol III ordena els requisits per a l’exercici de cada una de les professions regulades, amb l’establiment de la formació i la titulació requerides per a cada una.

A més d’aquesta titulació, seguint el procediment legal establit, també es regula la possibilitat de reconéixer les competències professionals adquirides per experiència laboral i la formació no formal i obtindre, així, el certificat de professionalitat corresponent o convalidar els mòduls dels títols de cicles formatius determinats.

Finalment, el capítol IV preveu la prestació de serveis o activitats reservades a professions regulades de l’esport i aborda qüestions com l’obligatorietat de tindre una assegurança de responsabilitat civil o, si és el cas, l’entitat contractant, regular la publicitat dels serveis esportius o establir el procediment del reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres estats de la Unió Europea.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia