El Ple del Consell va aprovar divendres passat el decret d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

La proposta de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport estableix un nou model d’orientació educativa que amplia l’atenció personalitzada i l’educació inclusiva en els centres educatius sostinguts amb fons públics.

Aquest nou model d’orientació educativa valenciana se centra en la creació d’equips d’orientació educativa en els centres d’Infantil, Primària i Educació Especial; una millor coordinació entre aquests nous equips i els departaments d’orientació educativa i professional de Secundària; la creació d’unitats especialitzades d’orientació i la intensificació del treball social en barris d’atenció educativa singular.

L’objectiu d’aquest canvi de paradigma és establir l’organització de l’orientació en els centres educatius, des d’un vessant inclusiu, intercultural, sistèmica i de drets, amb perspectiva de gènere i de manera cooperativa entre els agents implicats, que contribuïsca a l’optimització dels processos de desenvolupament personal, social, emocional, acadèmic i professional de l’alumnat, garantisca l’orientació al llarg de tot l’itinerari formatiu i acompanye als centres en el procés de transformació cap a la inclusió.

Aquest decret preveu un enfocament de l’orientació educativa integrat, sistèmic, sociocomunitari i col·laboratiu que estiga contextualitzat, que es planifique i es desenvolupe, en tots els nivells de resposta i al llarg de les diferents etapes, des de dins dels centres educatius, formant part de la funció docent i integrant-se en el procés educatiu a través dels diferents plans, programes i àmbits d’actuació: la docència, la tutoria i l’orientació especialitzada, i en col·laboració amb tota la comunitat educativa i els agents de l’entorn.

El nou model estructura l’orientació educativa i professional en quatre tipus d’intervenció, d’acord amb les seues característiques i els equips que participen, i defineix les funcions de cadascuna. El primer tipus d’intervenció correspon als equips educatius dels centres docents, coordinats pel professorat tutor dels diferents grups d’alumnat, i es duu a terme a través de la docència i la tutoria.

El segon tipus d’intervenció el constitueixen els equips d’orientació educativa dels centres docents d’Infantil i Primària i d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat i els departaments d’orientació educativa i professional dels centres de Secundària sostinguts amb fons públics, els quals donen un suport especialitzat a l’alumnat, al professorat i a les famílies, des d’un enfocament cooperatiu.

El tercer tipus d’intervenció el realitzen les agrupacions d’orientació de zona, les quals interconnecten els equips d’orientació educativa i els departaments d’orientació educativa i professional, amb la finalitat de garantir l’orientació al llarg de les diferents etapes, i interactuen amb les institucions de l’entorn sociocomunitari pròxim.

Finalment, el quart tipus d’intervenció el conformen les unitats especialitzades d’orientació, que donen suport extern en els centres docents, als equips d’orientació educativa, als departaments d’orientació educativa i professional i a les agrupacions d’orientació de zona.

Les unitats especialitzades d’orientació estaran constituïdes per professorat de les especialitats d’Orientació Educativa, Pedagogia Terapèutica (PT) i d’Audició i Llenguatge (AyL) i, en el seu cas, per professorat d’altres especialitats, per personal no docent d’atenció educativa i un altre personal no docent que determine la Conselleria d’acord amb les necessitats existents i els àmbits d’especialització.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia