L’Ajuntament de Bétera ha convocat la constitució d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs oposició, de Dinamitzador/a Juvenil, amb caràcter temporal, per a l’Àrea de Joventut i vinculat a la subvenció concedida per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

Les funcions del Dinamitzador/a juvenil seran les següents:

– Participar activament en les reunions i altres activitats de coordinació amb el personal tècnic de joventut del municipi, per a la creació de xarxes o el funcionament de les existents, especialment amb les altres persones contractades per entitats beneficiàries de la mateixa línia de subvenció o línia S6030000 “Suport a la Xarxa Jove”.

– Treballar coordinadament i fer costat al personal tècnic del municipi en el disseny, elaboració i avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i dur a terme la programació, els projectes i activitats d’oci educatiu per a joves que es generen.

– Donar suport al treball del/a tècnic/a envers els diferents serveis de la Generalitat, en tots els programes, activitats i campanyes dirigides a joves i adolescents, o que els afecten.

– Donar suport a la labor del contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves municipals.

– Fomentar una participació més activa de les persones joves en tots els àmbits, especialment en la creació d’associacions juvenils, la realització d’activitats de voluntariat, fòrums joves o qualsevol altra forma de participació, oferint informació, assessorament i suport.

– Recopilar informació sobre recursos i activitats d’interés per a joves i incorporar-los als directoris i xarxes socials que es determinen.

– Informar directament les persones joves que no tinguen accés a serveis d’informació juvenil sobre recursos, serveis, activitats, convocatòries, etc.

– Habilitar els recursos tècnics i materials necessaris per al desenvolupament de programes i activitats específics del seu àmbit.

– Donar suport al personal tècnic per a gestionar iniciatives de promoció i d’integració/adaptació en el seu àmbit d’intervenció.

– Qualsevol altra que tinga com a objectiu desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.

– Assistir a les reunions de coordinació, les sessions o cursos de formació i les activitats de difusió a les quals siga convocada per l’IVAJ.

Aquesta relació de funcions i tasques no és exhaustiva, ja que en general corresponen als ocupants d’aquests llocs totes aquelles que, en la línia de les descrites i similars a elles, siguen precises per al bon funcionament del servei, baixa la dependència, direcció i control de la corresponent Prefectura del departament o Regidoria corresponent.

La jornada del personal seleccionat per a efectuar aquests nomenaments serà jornada completa, o parcial i s’ajustarà
a la totalitat de les disposicions legals en la matèria.

A continuació, adjuntem les bases i documentació pertinent:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia