Bétera celebrarà el ple ordinari del mes de juny aquest dilluns, 07 de juny. Serà a les 18.00 hores en el Saló de Plens del Castell de Bétera. Per primera vegada, després d’establir-se l’estat d’alarma per la pandèmia, els veïns i veïnes de Bétera podran assistir a la sessió fins a completar l’aforament reduït permés.

A continuació, adjuntem l’Ordre del dia previst:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 6 de 2021, de la sessió celebrada el 6 d’abril pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 633 a la 908) dictades de l’1 al 30 d’abril de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades entre el 14 d’abril i l’11 de maig de 2021 (de la 16 a la 19 de 2021).
5. HISENDA-TRESORERIA.- Dació de compte de l’informe 107/2021 de la Tresoreria, sobre el compliment dels terminis previstos en la llei 15/2010. Període de referència: del 01/01/2021 al 31/03/2021.
6. HISENDA-TRESORERIA.- Dació de compte de l’informe 108/2021 de la Tresoreria, sobre el període mitjà de pagament de les entitats locals, recollit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol. Període de referència: del 01/01/2021 al 31/03/2021.
7. HISENDA-INTERVENCIÓ.- Dació de compte de la liquidació del pressupost de 2020.
8. HISENDA-INTERVENCIÓ.- Aprovació de la Modificació de crèdit núm. 5/21.
9. HISENDA-INTERVENCIÓ.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits. Expte INT-20210030 *FPL 002/2021.
10. PERSONAL I INTERIOR.- Aprovació de la Modificació de plantilla i annex de personal
11. DD SS, FOMENT ASOCIAC I SERV Al CIUTADÀ.- Aprovació de l’expedient d’actualització i modificació dels membres de la Comissió Municipal de Seguiment de la Violència de Gènere, així com les normes de funcionament de la mateixa
12. PROPOSICIONS.
12.1.- Proposició presentada pel Grup polític PP (sol·licitud de rectificació del Reial decret
229/2021, en relació amb l’origen de les bandes de Música de la Comunitat Valenciana)
12.2.- Proposició presentada pel grup polític COMPROMÍS (sol·licitud perquè l’Ajuntament aprove licitar durant els pròxims sis mesos el projecte complet del Parc de l’Est i iniciar quan abans la seua execució)
13. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia