Espanya ha ratificat la Carta Social Europea, més de 20 anys després de signar-la. Doncs, aquesta setmana s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’Instrument de Ratificació de la Carta Social Europea feta a Estrasburg el 3 de maig de 1996, i  que Espanya va signar revisada l’any 2000. La necessitat d’adaptar alguns aspectes de la legislació espanyola va portar a posposar la seua ratificació. Aquesta carta entrarà en vigor l’1 de juliol de 2021.

Els Estats que han signat la Carta Social Europea Revisada reconeixen com a objectiu de la seua política l’establiment de les condicions necessàries per a poder fer efectius els drets i principis que en la mateixa s’estableixen. D’aquesta manera, contempla novetats en material de determinació de condicions de treball, dret a la informació o d’igualtat d’oportunitats i de tracte en matèria d’ocupació i de professió. També compta amb drets com el d’habitatge o la lluita contra la pobresa i l’exclusió.

La Carta Social Europea conté un annex referit a l’àmbit d’aplicació d’aquesta pel que fa a les persones protegides, així com aspectes aclaridors relatius a algunes de les seues disposicions.

A més a més, cal mencionar que Espanya s’ha adherit al protocol sobre reclamacions col·lectives. Es tracta d’una nova eina que tindran els sindicats perquè es complisquen els drets d’aquesta carta, sent  com un procés quasi judicial. Així, es podrà “demandar” a Espanya davant el Comité Europeu de Drets Socials si la incompleix.

A continuació, desglossem alguns detalls per temes de la citada carta:

Treball

La Carta recull les actuacions a desenvolupar per les parts signatàries amb la finalitat de garantir l’exercici efectiu del dret al treball i que el mateix es desenvolupe en condicions equitatives i amb les degudes mesures de seguretat i higiene, així com l’exercici efectiu del dret a una remuneració equitativa i a la protecció de la seua dignitat.

Les parts també es comprometen al fet que la legislació nacional no menyscabe la llibertat dels treballadors i ocupadors de constituir organitzacions locals, nacionals o internacionals per a la protecció dels seus interessos econòmics i socials i d’adherir-se a aqueixes organitzacions i a garantir l’exercici efectiu del dret de negociació col·lectiva.

S’ocupa de garantir els drets a l’orientació professional i a la formació professional.

Al seu torn, es reconeix l’exercici efectiu del dret a la protecció de xiquets i joves i del dret de les treballadores a la protecció de la maternitat.

Les parts hauran de garantir l’exercici efectiu del dret dels treballadors a la informació i a la consulta en el si de l’empresa i a participar en la determinació i la millora de les condicions i de l’entorn de treball en l’empresa.

Es reconeix el dret dels treballadors a ser protegits en cas d’acomiadament, a la tutela dels seus crèdits en cas d’insolvència del seu ocupador i a ser informats  i consultats en els casos d’acomiadaments col·lectius.

Les parts signatàries també es comprometen a adoptar les mesures adequades per a garantir l’exercici del dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte entre els treballadors de tots dos sexes que tinguen responsabilitats familiars i entre aquests i els altres treballadors.

Drets socials

En el document es plasma les actuacions a dur a terme pels Estats signataris per a garantir a les persones discapacitades, amb independència de la seua edat i de la naturalesa i l’origen de la seua discapacitat, l’exercici efectiu del dret a l’autonomia, a la integració social i a la participació en la vida de la comunitat; per a fomentar la protecció econòmica, jurídica i social de la família, especialment mitjançant prestacions socials i familiars, disposicions fiscals, suport a la construcció d’habitatges adaptats a les necessitats de les famílies, ajuda als jovençans o per mitjà de qualssevol altres mesures adequades; per a garantir l’exercici efectiu del dret dels xiquets i els joves a créixer en un mitjà que afavorisca el ple desenvolupament de la seua personalitat i de les seues aptituds físiques i mentals; i per a garantir l’exercici efectiu del dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte en matèria d’ocupació i de professió, sense discriminació per raó del sexe.

Les parts signatàries es comprometen a adoptar mesures que garantisquen l’exercici efectiu del dret a protecció contra la pobresa i l’exclusió social, a afavorir l’accés a un habitatge digne i a previndre i pal·liar la situació de manca de llar amb vista a eliminar progressivament aquesta situació.

També es contempla el dret dels treballadors migrants i les seues famílies a rebre protecció i assistència en el territori de qualsevol altra part i el dret de les persones d’edat avançada a protecció social.

S’inclou, al seu torn, les mesures a adoptar per a garantir l’exercici efectiu del dret a la protecció de la salut, del dret a la seguretat social i del dret a beneficiar-se dels serveis socials.

Obligacions

Les parts signatàries s’obliguen a tractar d’aconseguir els objectius als quals s’han compromés i a garantir el gaudi dels drets reconeguts en aquesta carta sense discriminació alguna basada, concretament, en la raça, el color, el sexe, la llengua, la religió, les opinions polítiques o d’una altra naturalesa, l’extracció o origen social, la salut, la pertinença a una minoria nacional, el naixement o qualsevol altra circumstància.

S’estableix que els drets i principis que reconeix, una vegada portats a la pràctica, no podran ser objecte de restriccions o limitacions que no siguen les específicament reconegudes en les parts I i II, excepte les establides per la llei i que siguen necessàries en una societat democràtica per a garantir el respecte dels drets i llibertats de tercers o per a protegir l’ordre públic, la seguretat nacional, la salut pública o els bons costums. Aquestes restriccions no podran ser aplicades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han sigut previstes.

Els compromisos adquirits s’aplicaran mitjançant lleis o reglaments, acords conclosos entre els ocupadors o les organitzacions d’ocupadors i les organitzacions de treballadors, una combinació dels dos mètodes anteriors o altres mitjans apropiats.

Qui desitge obtindre més informació sobretot el document, publicat en el BOE, pot accedir a ell a través del següent enllaç: BOE-A-2021-9719.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia