El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana, celebrat ahir divendres, va aprovar el nomenament de l’exalcalde de LlíriaManuel Civera, com a director gerent de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori és el nou organisme autònom de la Generalitat Valenciana encarregat de vetlar pel respecte de la legalitat urbanística. Aquesta agència tindrà la seua seu a la ciutat alacantina d’Elx.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra ha explicat que Manuel Civera és arquitecte tècnic, té una àmplia experiència en urbanisme i ordenació del territori i és funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana com a tècnic inspector en la Conselleria d’Habitatge i responsable de l’Oficina comarcal de Llíria.

El Consell va aprovar en un ple del mes d’abril els Estatuts d’aquesta agència. L’objecte d’aquest decret era el d’articular l’organització i funcionament d’aquest organisme i iniciar el procés d’adhesions a la Agència dels ajuntaments que així ho decidisquen mitjançant acord plenari.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori, adscrita a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, persegueix l’objectiu, en última instància, de la protecció del sòl rural, entés com a recurs natural escàs, limitat i no renovable, des de la perspectiva que la mesura de protecció més efectiva i eficaç és la prevenció, mitjançant la inspecció territorial, la qual cosa evitarà la irreversibilitat o la consolidació que es puga construir il·legalment.

Així, la Generalitat Valenciana, a través de l’Agència, exerceix les potestats autonòmiques de protecció de la legalitat urbanística respecte a infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, amb el caràcter de competència pròpia en concurrència amb la municipal.

Iniciat per la Generalitat en aquests supòsits l’exercici de la seua competència, el municipi haurà d’abstindre’s de tota actuació respecte d’aquest assumpte des del moment en què reba l’oportuna comunicació, remetent a l’administració autonòmica les actuacions que fins a aqueix moment hi haguera, en el seu cas, desenvolupat.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia