Aquest dimarts, 2 de novembre, el Saló de Plens del Castell de Bétera acollirà el ple ordinari del mes. Aquesta sessió donarà inicia a les 18.00 hores.

A continuació, adjuntem l’orde del dia previst per a aquesta jornada:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 9 de 2021, de la sessió celebrada el 5 de juliol de 2021, pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (de la núm. 1752 a la núm. 2014) dictades de l’1 al 30 de setembre de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 21 de setembre fins a l’11 d’octubre de l’actual.
5. INTERVENCIÓ.- Aprovació de Modificació de Crèdits núm. 10/2021.
6. INTERVENCIÓ.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient INT-20210068 FPL 004/2021 REC.
7. PERSONALE INTERIOR.- Dació compta informe d’Alcaldia. art. 104 bis LRBRL Tercer trimestre 2021.
8. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient sobre presa de raó de la cesse de la Regidor Dª. Mª José Yago Villén, amb DNI.: ***445***, en el Grup Polític Municipal de Mas Camarena- Torre en Conill.
9. RÈGIM JURÍDIC.-Expedient sobre dació compta de Decret d’Alcaldia sobre modificació de delegacions conferides a membres de la Corporació,
10. DRETS SOCIALS.- Expedient sobre aprovació del Reglament pel qual es creen i es regulen el funcionament de la Comissió de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social de l’Ajuntament de Bétera.
11. SANITAT.- Expedient sobre rectificació d’errors Acord Plenari de 16/07/2021 sobre aprovació Ordenança Reguladora de la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos, regulació i tinença.
12. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Expedient sobre renovació Composició Consell de Participació Ciutadana.
13. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- Expedient sobre adjudicació CA 07-2020 per a contractar, per procediment ordinari obert i regulació harmonitzada, el programari per a la gestió integral de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Bétera
14. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia