En el punt cinqué del Ple Ordinari de Novembre a Bétera, en l’àrea d’Intervenció, es va dur a terme l’aprovació de la modificació de crèdits número 10/2021.

En aquest punt es proposava el següent, segons va llegir el secretari:

1. L’aprovació inicial de la modificació de crèdits 10/2021 del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior per un import de 1.486.000 euros.

2. Procedir a l’exposició pública de l’expedient durant 15 dies amb l’objectiu de què els interessats puguen examinar-lo i presentar reclamacions que estimes oportunes davant el ple. Si al termini d’exposició pública no s’hi hagueren presentat reclamacions, s’inseriria en el Butlletí Oficial de la Província resumit per capítols de l’expedient de modificació i entrant en vigor a partir de la data de publicació.

3. Donar trasllat de l’acord a intervenció municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.

Després de la lectura del secretari, el regidor de Compromís, Joano Baudés, va explicar el sentit de vot del seu grup polític.

Este matí, hem estat mirant l’expedient referent al centre cívic de la zona de Mas Camarena-Torre en Conill i ens sorprén el cost final d’aquest. Partíem d’un centre cívic en setembre de l’any 2020 on en els plecs administratius parlaven d’un cost aproximat de l’obra de 1.45.950 euros més I.V.A., que després en una modificació posterior de crèdit en maig de 2021 s’incrementava aquest cost a 1.600.000 euros i que, finalment, ara en octubre de 2021 el projecte definitiu arriba a un cost de 2.710.000 euros. És a dir, hi ha una diferència de l’estimació inicial fins a la final de més del doble de l’import pressupostat en setembre de 2020″, va comentar Baudés.

“Aquest cost ens sembla elevat. Hem d’analitzar-lo i estudiar-lo molt bé, sobretot el motiu de què una parcel·la que no deixa de ser la meitat dels 5.600 metres del dotacional d’allí, parlaríem d’uns 2.800 metres quadrats de sòl i 800 metres quadrats de sostre, puga tindre un cost tan elevat. I, efectivament, ens haguera agradat estudiar-ho amb més profunditat perquè dilluns passat vam demanar els informes, dimecres a la vesprada se’ns va contestar que dijous podríem passar a veure l’expedient a l’Ajuntament, jo fins a este matí no he pogut passar-me i, la veritat, és que la documentació és molt extensa i hem decidit que ho demanarem per registre d’entrada. Encara que havíem presentat un registre d’entrada a finals de juny d’enguany sol·licitant aquest projecte, ens van demanar que es tornara a sol·licitar el registre d’entrada. Ho tornarem a demanar, per poder analitzar amb deteniment aquest projecte, el qual ens sembla molt important per a Bétera i per a la zona”, va continuar el regidor.

“Ens preocupa el cost final, No s’esperàvem que tinguera un cost així. Sobretot, com ja diguérem en una intervenció, el que més ens preocupa no és tant l’edifici com sí els costos posteriors (de manteniment, de neteja, de despesa de personal…), cosa que entenc que l’Ajuntament començarà a treballar en breu. No entenem tampoc alguns usos que se li van a donar a este centre cívic, ni els criteris que s’han seguit. En principi el nostre vot serà en contra i valorarem molt bé allò que es vaja fent en aquest centre”, va indicar l’edil.

El regidor d’Urbanitzacions, Carlos Abad, va explicar que “després de les diferents reunions que hem tingut l’arquitecta municipal i jo amb l’arquitecte, al final vam aconseguir que la volumetria que s’havia dissenyat perquè ocupara sis edificis es quedara en quatre, pensant precisament en els increments que se’ns venien damunt. Malgrat la citada reducció, l’increment del preu és de 287.000 euros degut a l’alça del preu del ferro, de l’acer, de la fusta, etc. etc. Per la resta, des que es va fer el primer pressupost fins al definitiu, s’ha dut a terme un estudi geotècnic de la parcel·la i resulta que cal retirar 1 metre 80 centímetres d’enderrocs amb els quals està emplenada la parcel·la. Això és un cost de 70.000 euros que, llògicament, quan es va fer el primer pressupost no estava previst”.

“D’altra banda, a tu et preocupa el cost de manteniment en el futur i a nosaltres també. Per aquest motiu, hem implementat en el pressupost, una sèrie de mesures que pugen 249.000 euros ara però que en el futur ens evitarà moltes despeses de manteniment, per exemple: la instal·lació de plantes fotovoltaiques, la instal·lació d’unes cortines automàtiques per a evitar l’escalfament de les sales, entre altres. Després, en les despeses d’urbanització, cal tindre en compte que esta parcel·la no té sistema de sanejament d’aigües pluvials. Per aquest motiu, s’ha hagut de dur a terme l’elevació dels edificis respecte de la quota natural del terreny. Posteriorment, s’incorpora vegetació i aigua com a part del disseny. Es tracta d’un element nou que suposa un increment important en el pressupost, no previst inicialment”, va prosseguir Abad.

“També s’incorporen materials a causa de les exigències de les noves normatives, així com millores sol·licitades per l’equip de govern i tècnics municipals amb espais exteriors urbanitzats amb plaça i jardineria a mantindre. S’ha dotat d’instal·lació de rec addicional mitjançant aspersors i difusors, així com rec per goteig el qual permet prosperar les espècies plantades. S’ha instal·lat depuració d’aigua per a reutilitzar les aigües de pluja. També s’han disposat carregadors per a vehicles elèctrics, sistema de control d’accessos als edificis, sistemes de regulació i control de l’enllumenat, càmeres de videovigilància, sent extensiu als edificis i als espais exteriors, amb l’increment i cablejat d’equip que tot açò suposa”, va informar l’edil.

Seguidament, el regidor d’Hisenda, Manuel Pérez, va voler fer unes matisacions a la intervenció de Joano Baudés. “En tres punts enrere, parlava d’instal·lacions esportives deficitàries, del problema de la pista de pàdel i de la preocupació per part de Compromís per Bétera de les instal·lacions esportives. Doncs bé, en esta modificació de crèdit duguem una modificació de 175.000 euros que incorporarem als 636.000 euros que ja hi ha en el pressupost per a la reposició d’instal·lacions esportives. De tot açò que li preocupava en la pregunta de la pista de pàdel, 20 minuts després i tres punts després, ja no li preocupa. L’únic que li preocupa és el centre cívic. la seua intervenció s’ha centrat únicament i exclusivament en el centre cívic”, va indicar Pérez.

“El grup Compromís sap quan ha pujat el gas, la llum, la gasolina, les matèries primes, l’acer, en estos pocs mesos que duu governant el govern que Compromís va votar a favor i el qual sosté en estos moments? Potser, la responsabilitat no és d’este Ajuntament. Cost elevat… Depén. Quant anava a costar el parc que va plantejar Compromís ací, que s’havia de executar i va presentar dues mocions, 1 milió i mig? Sumant-li 600.000 euros del parc que hui en dia no té ús i que està mal executat, en poquet més ja tenim un Centre Cívic i aportem les instal·lacions o l’administració a un nucli de població on viuen quasi 10.000 persones, més d’un 40% dels veïns i veïnes del poble que paguen impostos també ací”, va afirmar el responsable d’Hisenda i Portaveu de l’equip de Govern.

“Després hi ha una cosa que sí que em preocupa i constantment ens fan veure com que som l’equip de govern de la poca transparència. A veure, Compromís per Bétera, que jo hi haja comptat, des de dilluns passat a divendres passat, va presentar huit escrits demanant informació. Dels huit escrits, cap d’ells era per a demanar este informe de l’empresa que ha redactat el projecte i que detalla clarament quins són els motius pels quals hem d’incrementar el pressupost”, va afegir.

La veritat és que no és un punt on jo volia entrar en parlar del tema de la transparència. El que he dit és que en juny demanàrem que tots els projectes que estigueren en el que era la modificació de crèdit de maig, que se’ns passaren i alguns projecte no els han passat i altres no.

Després de diferents intervencions entre Joano Baudés, Manuel Pérez, Carlos Abad i també el regidor de CiudadanosJulio Inés, el regidor del PSPV-PSOE, Carlos Cremades, també va informar del sentit del vot del seu partit en aquest punt.

En aquest sentit, va indicar que “el PSPV-PSOE manifesta la seua conformitat a concedir el suplement de crèdit per 1.000 euros al concepte Beques Fundació Comunitat Valenciana Esport i Joventut. Manifestem també la nostra conformitat de concedir 375.000 euros en instal·lacions esportives les quals són molt necessàries. No obstant, mostrem la nostra disconformitat que es concedisca 1.110.000 euros al concepte R.M.C. Edifici Centre Cívic, que sumats a esta xifra ja concedits fan un crèdit definitiu de 2.710.000 euros per a R.M.C. Edifici Centre Cívic, considerant que no és prioritari en estos moments, devent treballar i destinar els recursos, entre altres, a la recuperació econòmica i social, tan necessària en estos moments per a les veïnes i veïns de Bétera. El nostre vot serà l’abstenció”.

Seguidament, es va procedir a la votació. Aquest punt es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3), Ciutadans (3), Vox (1), regidora del grup no adscrit (1), els vots en contra de Compromís (5) i l’abstenció del PSPV-PSOE (3).

A continuació, oferim totes les intervencions al complet:

 

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia