En el Ple Ordinari del mes de novembre també es va aprovar per majoria absoluta el reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient d’Intervenció 20210068 Factures de Ple 004/2021 REC, amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3), Ciutadans (3) i la regidora del grup no adscrit (1) i les abstencions de Compromís (5), del PSPV-PSOE (3) i Vox (1).

En aquest sisé punt es proposava el següent:

1. Resoldre la discrepància plantejada a la vista de l’informe jurídic i, per consegüent ordenar alçar el repar 30/2021 emés per Intervenció en el seu informe 362/2021 de data 1 d’octubre sobre Intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació, tot segons el principi que prohibeix l’enriquiment injust.

2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2020 i la seua aplicació al pressupost vigent i, en conseqüència autoritzar i disposar la despesa i reconéixer l’obligació per un total de 12.376 euros amb 36 cèntims d’euros.

3. Ordenar que la tresoreria municipal de fons procedisca a efectuar el pagament de la relació de factures, les quals ascendeixen a 11.343 euros amb 76 cèntims d’euros.a favor dels tercers una vegada descomptat l’IRPF conforme a la relació legal de pagaments.

3. Tramitar el compliment de l’acord segons els tràmits establits en l’ordenament jurídic vigent i comunicant el mateix a la intervenció i a la tresoreria municipal a efectes oportuns.

La portaveu del PSPV-PSOE, Mª José Ballesteros, va explicar el sentit de vot del seu grup polític. “Tenint en compte el contingut de l’informe d’intervenció 362/2021 i el repar que s’hi ha assenyalat 30/2021, el qual conté el citat informe, el grup municipal socialista votaria en contra, però per a no perjudicar els drets d’aquestes terceres persones votarem l’abstenció sense perjudici del contingut de dit informe el qual li mostrem el nostre respecte”, va indicar.

A continuació, adjuntem el vídeo amb la intervenció en aquest punt.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia