En el Ple Ordinari del mes de novembre de Bétera, en l’apartat de Drets Socials, es va aprovar per unanimitat el reglament pel qual es creen i es regulen el funcionament de la Comissió de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social de l’Ajuntament de Bétera. Així, totes les forces polítiques representades en la corporació municipal van votar a favor d’aquest punt (PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís, PSPV-PSOE, Vox i la regidora del grup no adscrit).

En aquest punt es proposava el següent:

  1. Crear la Comissió de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques i, en conseqüència, realitzar els tràmits oportuns per a la designació de membres que han de formar part de la mateixa.
  2. Crear la Comissió d’Intervenció Social i, en conseqüència, realitzar els tràmits oportuns per a la designació de membres que han de formar part de la mateixa.
  3. Aprovar inicialment el reglament de funcionament de la Comissió de Prestacions Econòmiques  i de la Comissió d’Intervenció Social de la regidoria de Drets Socials de l’Ajuntament de Bétera amb el text que s’adjunta a l’acord.
  4. Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant l’edicte que es publique en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini, els interessats podran revisar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes, les quals seran resoltes definitivament per la corporació. En el suposat de no presentar-se reclamacions, es considerarà aprovat definitivament de forma automàtica i es publicarà el text íntegre del mateix en el Butlletí Oficial de la Província, donant trasllat de l’acord i del text definitiu del reglament aprovat a la Delegació de Govern i a l’òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma per al seu coneixement i efectes oportuns.
  5. Seguir en l’expedient, el tràmit i procediment legalment previst en l’ordenament jurídic vigent d’aplicació.

La portaveu del PSPV-PSOE, Mª José Ballesteros, va demanar un aclariment respecte a aquest punt. “Entenem que este punt que ve hui al ple ve per una obligació, per a dir-ho d’alguna manera, imposada pel Real Decret 38/2020 del 20 de març del Consell de Coordinació d’Atenció Primària i Servei de Prestació Social. Considerem que, efectivament, és una obligació que tenen els Ajuntaments de projectar estos reglaments. Ens agradaria que, per part de la regidora se’ns confirmara si és així i si tenim un termini per a poder complir amb aquesta obligació”.

“Mª José, com diu el Real Decret, és una obligació per estos dos organs. Com veus, va eixir en març de 2020 en plena pandèmia. Fins a este any no hem pogut fer el reglament. El reglament és íntegrament tècnic. Ahí no entrem el polítics. Per tant, no han sigut els membres d’eixos dos órgans els que han fet eixe reglament. Termini no hi ha. Com t’he comentat, va eixir en plena pandèmia i només s’han alçat totes les restriccions i hem pogut s’ha fet”, va explicar la regidora de Drets Socials, Maria Segura.

“Era perquè crec recordar que la providència de impuls és d’agost de 2021 i era un poc per a saber perquè arriba en aquest moment. Doncs, com tu bé has dit, este decret és de 2020 i volíem saber si hi havia un termini”, va responder Ballesteros.

“Les dues comissions han estat en funcionament des de sempre. L’únic que es fa ara és fer un reglament com a tal, però inclús en la legislatura anterior eixes comissions ja estaven fetes. Realment, es duu a ple perquè s’estableix l’obligació del Real Decret”, va afegir Segura.

Per a concloure les intervencions, la portaveu socialista va indicar que realitzats els aclariments el grup socialista votaria a favor.

A continuació, oferim un vídeo amb les diferents intervencions en aquest punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia