Bétera ha publicat la convocatòria del procés selectiu per a la borsa de treball temporal de Tècnic Coordinador d’Esports, pel sistema de concurs-oposició, amb la finalitat  de cobrir les necessitats temporals en l’àrea d’esports, conforme a la legislació vigent. El termini per a la presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, contats des de la publicació de l’anunci de la convocatòria i extracte de les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Així, ho indica l’edicte publicat en el tauler d’anuncis digital del consistori: clic ací.

Les funcions a realitzar seran les que a continuació s’indiquen:

 1. Coordinar totes les activitats i serveis per a les diferents instal·lacions esportives, vigilant l’execució de les mateixes.
 2. Avaluar les activitats de les escoles esportives.
 3. Assessorar en la planificació i desenvolupament de la programació dels esdeveniments i activitats esportives.
 4. Gestió de les instal·lacions esportives municipals assegurant el bon funcionament de les mateixes.
 5. Portar un control de les activitats esportives, coordinant l’ús de les diferents instal·lacions esportives municipals, a més  de presentar el programa    anual d’activitats esportives, adjuntant els projectes i calendari anual dels mateixos.
 6. Controlar els materials i maquinària requerida en les diferents activitats esportives, així com controlar i inspeccionar els serveis i activitats que es realitzen en aquestes.
 7. Col·laborar amb el seu superior en la preparació de tot el relacionat amb les activitats esportives, aportant els seus coneixements tècnics i experiència.
 8. Responsabilitzar-se del correcte ús i conservació de material assignat al seu càrrec.
 9. Responsabilitzar-se que es complisquen les mesures de seguretat en el treball.
 10. Proposar l’adquisició de nous materials necessaris per a la pràctica esportiva.
 11. Coordinació i supervisió de les actuacions municipals en matèria de gestió del servei d’esports amb els diferents gestors que es designen,
 12. Assessorar i emetre els informes derivats de la prestació dels serveis en matèria de la seua competència, a l’Alcalde/ssa o Regidor Delegat de l’Àrea d’Esports.
 13. Atendre i informar els administrats i als tècnics de l’Àrea sobre l’aplicació de normativa específica.
 14. Instruir al personal adscrit a la seua àrea de competència, en el seu cas.
 15. Planificació, gestió i avaluació de l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Bétera seguint les directrius que marque la regidoria corresponent.
 16. Estudi anual de necessitats del servei, realitzant les avaluacions tècniques de manera periòdica.
 17. Elaborar les propostes pressupostàries de les seues àrees i supervisar el desenvolupament del mateix promovent les mesures oportunes per al seu compliment (control de desviacions, propostes de canvis de crèdit, etc).
 18. Elaborar Plecs de condicions, Ordenances i Reglaments en l’àmbit de la seua competència, i proposar les modificacions que es consideren oportunes.
 19. Preparar les propostes d’acord en relació amb els temes de la seua competència.
 20. Gestionar i tramitar els expedients sota la seua responsabilitat.
 21. Executar i desenvolupar les relacions pertinents amb altres organitzacions públiques o privades (associacions municipals, centres educatius, entitats comarcals o intermunicipals, etc.), per al millor compliment dels objectius i fins de les seues àrees.
 22. Gestionar el procediment per a la concessió de subvencions i elaborar propostes per a la concessió de subvencions a entitats per al desenvolupament d’activitats corresponents a les seues àrees.
 23. Assessorar els clubs i associacions esportives del municipi.
 24. Dinamitzar i protegir els moviments i iniciatives populars en l’àmbit esportiu, amb la finalitat de fomentar l’activitat física i els hàbits saludables per part de l’Ajuntament.
 25. Atendre, informar i orientar als ciutadans i ciutadanes en les matèries de la seua competència.
 26. Coordinar la gestió de la reserva d’instal·lacions esportives, elaboració de calendaris d’ocupació, etc. per part dels clubs i associacions esportives.
 27. Coordinar les disponibilitats i horaris i instal·lacions per a realitzar la programació de les activitats així com el material que es precise per al desenvolupament dels cursos, activitats i competicions.
 28. Supervisar la conservació i manteniment de les instal·lacions, equipaments i mitjans de les seues àrees.
 29. Proposar l’adquisició de nous equipaments i mitjans, d’acord amb les necessitats detectades en les seues àrees, proporcionant per a això la informació pertinent per a la seua adquisició.
  S0. Coordinar amb l’àrea d’Administració els aspectes d’informació, inscripció i gestió administrativa dels programes d’activitats i competicions.
  S1. Promoure, d’acord amb els Òrgans Gestors de les diferents entitats i organitzacions esportives del Municipi, competicions, campionats, espectacles esportius, etc.
  S2. Difondre i publicitar les activitats i els programes desenvolupats en els àmbits les seues àrees. SS. Participar en equips de treball per a l’organització d’esdeveniments de les seues àrees en el municipi.
  S4. Dirigir grups de treball per al desenvolupament de programes dependents del Departament d’Esport S5. Elaborar propostes de col·laboració a empreses i entitats per a la captació
  S6. Relacionar-se i coordinar-se amb els restants Tècnics Municipals relacionats amb l’Àrea de la seua activitat.
  S7. A més de les funcions anteriorment descrites, exercir, segons la seua aptitud i capacitat professional, les funcions que li corresponguen per a complir els objectius establits.
  S8. Fer qualsevol altra tasca del seu lloc de treball.

La jornada del personal seleccionat serà jornada completa, o parcial i s’ajustarà a la totalitat de les disposicions legals en la matèria.

Tots els detalls de les bases, en el següent enllaç: clic ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia