Bétera ha publicat la convocatòria del procés selectiu per a la per a la borsa de treball temporal d’Auxiliar Administratiu per a l’àrea de Serveis Socials i vinculat a la subvenció concedida per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en la Comunitat valenciana, pel sistema de concurs-oposició amb la finalitat d’efectuar nomenaments amb caràcter interí per als casos previstos en els apartats C i D de l’edicte: clic ací.

El termini per a la presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, contats des de la publicació de l’anunci de la convocatòria i extracte de les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Així, ho indica l’edicte publicat en el tauler d’anuncis digital del consistori: clic ací.

Les persones que aspiren a participar en el procés selectiu per a la constitució de la Borsa de Treball objecte de la convocatòria, hauran de reunir els següents requisits:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits contemplats en l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, i en el seu cas estar en possessió dels permisos de residència i de treball en vigor.
b) Tindre compliments setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundari Obligatòria o equivalent, o estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds.
En cas que es presente algun títol com a equivalent, la càrrega de provar l’equivalència amb la titulació a què es refereix aquest punt, haurà d’acreditar-se per l’aspirant aportant el corresponent certificat de l’administració competent en matèria d’educació, a prop de l’equivalència amb la titulació requerida per a participar en la formació d’aquesta borsa de treball. En cas d’estrangers, els seus títols hauran d’estar degudament homologats a Espanya, corresponent als interessats la càrrega de provar tal circumstància, havent de presentar-se degudament traduït, amb signatura de traductor jurat.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l’acompliment de les corresponents funcions del lloc.
f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual, de conformitat amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

Tots els requisits hauran de complir-se en l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’s durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari interí.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia