El Ple Ordinari de novembre també va aprovar per unanimitat l’expedient sobre l’adjudicació per a contractar, per procediment ordinari obert i regulació harmonitzada, el programari per a la gestió integral de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Bétera.

En aquest punt es proposava el següent:

  1. Declarar excluida l’oferta presenta per la UTE IVAL ADD41 de conformitat amb la proposta per la mesa de contractació a data del 22 de juliol de 2021 que consta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
  2. Adjudicar el contracte denominat software per a la gestió integral de l’administració electrònica en l’Ajuntament de Bétera a la Mercantil Aytos. Soluciones Informáticas S.L.U. pel preu total de 385.000 euros + el IVA que són 80.850 euros, corresponent al 21% del I.V.A. resultant la despessa màxima que l’administració podrà comprometre el qual ascendeix a 465.850 euros amb un desglossament de preu d’implantació d’una banda de 305.425 + I.V.A. i el preu de mateniment de 79.575 euros + I.V.A. Açò, imlica un preu total de 385.000 euros i de I.V.A. 80.850 euros. La duració del contracte serà de cinc anys, segons la resta de condicions i millores de l’oferta, les quals quedaran incorporades al contracte atorgat.
  3. Disposar del crèdit per al pagament del software per a la Gestió Integral de l’Administració Electrònica a l’Ajuntament de Bétera pels 5 anys de duració del contracte amb càrrec a l’aplicació presupuestària assenyalada per Intervenció per a informàtica i implantació d’administració electrònica, suficient per a atendre la despessa originada per la present contractació, havent-se practicat per la intervenció municipal el document contable de la Fase A. En tot cas, en l’execució del contracte en anys posteriors a l’inicial estarà subordinada a l’existència del crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.
  4. Tindre per constituïda la garantia definitiva per l’import de 19.250 euros.
  5. Requerida l’adjudicatària Aytos. Soluciones Informáticas S.L.U. per a que signe el contracte del document administratiu, una vegada transcorreguts els 15 dies hàbils des que es remitisca la notificació de l’adjudicació als licitadors.
  6. Facultar a l’alcaldessa presidenta per a atorgar el contracte administratiu en nom de l’Ajuntament.
  7. Publicar l’acord del perfil del contractant a través de la plataforma de contractació del sector públic i comunicar les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del sector públic i al Tribunal de comptes, segons la Llei de Contractes del Sector Públic.
  8. Notificar l’acord a tots els licitadors que han presentat oferta.

El regidor de noves tecnologies, Julio Inés, va realitzar una valoració d’aquesta gestió.

Seguidament, el regidor del PSPV-PSOE, José Miguel granell, va explicar el sentit de vot favorable sel seu grup polític en aquest punt.

Posteriorment, es va dur a terme la votació. A continuació, oferim un vídeo d’aquest punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia