El Consell ha aprovat la modificació del Decret 61/2021 per a ampliar el període subvencionable i flexibilitzar alguns dels requisits que regulen aquesta convocatòria. L’objectiu és aprofitar al màxim els recursos econòmics disponibles per a aquest pla, dotat amb un total de 647 milions d’euros, després que s’hagen resolt el 90% de les sol·licituds presentades en les anteriors convocatòries i existisca encara crèdit disponible per a impulsar la reactivació econòmica del teixit productiu valencià després de la pandèmia.

A més, juntament amb les quantitats que es destinen a satisfer deute pendent amb proveïdors i/o creditors financers i no financers, passaran a ser també subvencionables els costos fixos incorreguts, encara que no hagen sigut determinants de pèrdues. Igualment, s’introdueixen modificacions en matèria de justificació de les ajudes derivades de la inclusió de tots els cuses fixos com a subvencionables.

Finalment, s’amplia en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre el període de meritació del deute i els costos fixos, sempre que procedisquen de contractes subscrits abans del 13 de març de 2021.

El termini per a totes les empreses i persones autònomes que desitgen presentar la seua sol·licitud finalitzarà hui dilluns, 13 de desembre, a les 23.59 hores. En aquesta ocasió no hi haurà procés de cita prèvia i els interessats i interessades, ja siguen empreses que tributen per estimació directa com per estimació objectiva, hauran d’emplenar la sol·licitud en un únic tràmit.

Les sol·licituds es presentaran d’obligatòriament de manera telemàtica i amb signatura electrònica en la seu electrònica de la Generalitat. Així mateix, en la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

En aquells casos en els quals s’haja presentat ja una sol·licitud per a accedir a les ajudes, es podrà presentar nova sol·licitud en els terminis establits en aquest decret per a ampliar el deute pendent, així com les quanties vinculades als costos fixos, tal com queda recollit en les novetats d’aquest decret.

En els casos en què la sol·licitud no haja sigut resolta, es tindrà en compte solament l’última sol·licitud presentada, que haurà de recollir la totalitat de les despeses que es vagen a imputar a la subvenció. En els casos en què la sol·licitud ja haja sigut resolta, es podrà presentar una nova, declarant les noves despeses subvencionables addicionals als de la primera sol·licitud.

S’amplia a més el termini de justificació per a aquelles subvencions ja concedides, que finalitzarà als tres mesos a partir de l’endemà de la publicació d’aquest decret, mentre que per a aquells beneficiaris que reben una nova concessió d’ajuda, el termini finalitzarà als tres mesos des del pagament de l’última ajuda concedida.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia