Aquest dilluns, 20 de desembre, va tindre lloc un ple extraordinari a Bétera. El regidor de Cultura i Educació, Manolo Chover, i la regidora de Compromís, Daria Terrádez, no van poder assistir a la sessió.

En primer lloc, es va tractar l’expedient d’Aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança Fiscal nº1, Reguladora de l’Impost de Béns immobles (IBI).

En aquest punt es proposaven sis propostes d’acord per a cada una de les sis al·legacions presentades pels diferents grups polítics:

– Respecte a la primera al·legació, presentada pel grup municipal VOX, es proposava estimar aquesta.

– Quant a la segona al·legació, la primera presentada pel grup municipal Compromís, es proposava desestimar-la.

– Respecte a la tercera de les al·legacions, la segona presentada per Compromís, es proposava també desestimar-la, ja que d’acord amb l’informe de tresoreria no s’ajusta a l’establit en la Llei d’Hisendes Locals.

– Respecte a la quarta al·legació, la primera presentada per Luis Poveda, en representació d’Esquerra Unida de Bétera, es proposava desestimar aquesta, ja que d’acord amb l’informe de tresoreria no s’ajusta a l’establit en la Llei d’Hisendes Locals.

– Quant a la cinquena al·legació, la segona presenta també per Luis Poveda, es proposava estimar-la per la reducció del 50% respecte de la quota amb una duració de 5 anys, establint el màxim d’import de bonificació total acumulada durant tot el periode bonificat que no podrà excedir del 30% del cost final.

– Per últim, respecte a la sisena al·legació, la tercera presentada per Poveda, es proposava desestimar-la, ja que d’acord amb l’informe de tresoreria no s’ajusta a l’establit en la Llei d’Hisendes Locals.

– Quant a les sis al·legacions, es proposaven els següents punts: segon, tercer i quart.

.
 Segon, aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les reclamacions presentades, la modificació en l’impost i redacció definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, una vegada incorporades a la mateixa les modificacions que deriven de les reclamacions presentades en els termes que figuren en l’expedient.

.
 Com a tercer punt, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, aplicant-se a partir de la data que assenyala l’ordenança. Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament.

.
 Per últim, com a quart, notificar l’acord a totes les persones que han presentat al·legacions durant el període d’informació pública.

Després de l’explicació del secretari, el portaveu de l’equip de govern i regidor d’Hisenda, Manuel Pérez, va ser el primer a obrir la ronda d’intervencions.

Duguem l’aprovació definitiva de l’IBI que paguem veïnes i veïns del poble. Aplicar esta ordenança en 2022 va a suposar una reducció de cinc punts, tant de l’IBI urbà com del rústic. Passem dels 0,68 en el rústic al 0,65 i del 0,58 en l’urbà al 0 53. Açò suposarà una rebaixa considerable en el rebut de l’IBI. Fa temps que volem aplicar esta reducció. L’equip de govern ha decidit procedir a eixa rebaixa en la pressió fiscal a veïns i veïnes. Addicionalment a aquesta rebaixa, la qual millorarà l’economia del nostre municipi, sobretot de les veïnes i veïns, van dues bonificacions importants que modifiquen l’ordenança: la bonificació a families nombrosos i la bonificació en instal·lacions de Plantes fotovoltaiques, en aquesta última ja s’estava treballant i Vox va dur a ple, va explicar Pérez.

D’altra banda, l’edil va parlar de les votacions en les al·legacions.

“Hui estem estimant les al·legacions presentades per a l’IBI. L’al·legació que presenta VOX entra dins de la llei, millora el que ja es demanava en la moció i el que volem és anar millorant. Vull agrair el treball realitzat pel company de VOX, Fidel Valcarce“, va indicar Pérez.

“En segon lloc, les al·legacions que presenta grup Compromís, a excepció de la primera, la resta són desestimades perquè no entren dins del que la llei estableix. L’única que entraria seria la primera que va encaminada a fer les bonificacions a famílies nombroses, a través de la renda per càpita de cada família. I consultat amb els tècnics suposaria una trava a l’hora d’aplicar estes bonificacions perquè s’hauria de anar, expedient per expedient, demanant més documentació i fent que la burocràcia siga encara major. Haguera suposat més treball per als tècnics i més complicacions per a les famílies nombroses que haurien d’haver aportat rendes, més documentació, etc. Des de l’equip de govern el que volem és anar evitant que hi haja tanta burocràcia”, va prosseguir el responsable d’Hisenda.

“Quant a les propostes d’esquerra unida, hi ha una que s’estima perquè entra dins la llei, que va encaminada al que diu el company de VOX respecte a les plantes fotovoltaiques. La resta d’al·legacions ocorre el mateix que en el cas de Compromís i no seria el correcte, perquè no entren dins la legalitat”, va afegir Pérez.

El portaveu de l’equip de govern va donar de nou les gràcies a Fidel i també a Compromís i Esquerra Unida per aportar el seu treball, ja que encara que no siguen estimades hi ha darrere un treball. A més a més, va animar a seguir treballant en aquesta línia, per a millorar els serveis.

Seguidament, el regidor de Compromís, Enric Álvarez, va fer una xicoteta menció de cada al·legació. “Respecte a la primera al·legació de VOX, suposa per descomptat una millora. Per tant, la nostra votació serà a favor d’aquesta estimació. Respecte a les altres faig una matisació”, va comentar l’edil de Compromís.

“Tècnicament, encara que seria més treball, pense que seria assumible i valdria la pena perquè seria en benefici dels veïns. L’únic que es pretén afegir per a aquesta renda per càpita és un criteri de justícia social. Entenc i respecte de l’explicació del portaveu d’Hisenda, però el treball tècnic es pot fer encara que suposara ser més laboriosa. Respecte a la segona estimació de Compromís, tercera en relació a les al·legacions en general, pensem que s’hagueren pogut fer uns supòsits com s’han fet en altres casos. El nostre vot serà en contra en el sentit de la desestimació de les nostres al·legacions perquè no es veu voluntat de diàleg i consens” va continuar.

“Quant a l’al·legació d’Esquerra Unida s’abstenim perquè no podem votar a favor malauradament, encara que compartim el sentit de la proposta. Pregaríem, que es busque alguna mesura que siga possible que equilibre la injustícia social que algunes veïnes i veïns estan patint des de fa temps. La següent al·legació d’Esquerra unida ens felicitem. El sentit de vot de Compromís serà favorable. Per últim, en la sisena al·legació, última feta per Esquerra Unida, fa referència a les famílies monoparentals i nombroses. En aquest cas, el nostre vot serà en contra”, va afegir Álvarez.

Manu Pérez, en el seu torn de rèplica li va indicar que “fa veure com si l’equip de govern no volguera seure‘s. Ha fet veure una cosa que no està bé. Hi ha uns tècnics i la legalitat. Hem estat oberts a dialogar i l’únic que es va interessar en seure’s com cal va ser Fidel. La justícia social està molt bé, però ens recordem ara… Entenem el seu sentit de vot però no la seua intervenció”.

Àlvarez va voler recordar-li, en aquest sentit que no estava tenint en compte els temps i la situació.

Per la seua banda, la Portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros, va explicar que “el grup socialista està d’acord en la baixada de l’IBI, però també considera que no s’hauria d’haver fet una baixada de l’Impost de l’IBI del 0,05 general tant per als béns urbans com per als bens rústics, sinó tindre en compte la natura de cada bén, siga urbà o rústic i tindre en compte també altres factors i circumstàncies. Pensem que cal tindre en compte la justícia social i aquesta modificació és insuficient”.

“Per a poder avaluar les propostes del grup socialista haurien d’haver presentat al·legacions. Estic buscant la forma de justificar com es defensa aquesta forma de no tindre temps de presentar al·legacions en temps i forma”, va expressar Manuel Pérez.

Per la seua banda, el portaveu de VOX, Fidel Valcarce, va agrair a l’equip de govern per la seua disposició en arribar a un consens “sobretot en instruments que aprofiten l’energia solar. No ha sigut fàcil perquè ens ha portat dos anys i mig, sobretot per la maranya administrativa. Açò em dona més ànims a seguir lluitant per a treballar i aconseguir els objectius de què hi haja una major rebaixa d’impostos que provoquen que hi haja ocupació, es moga l’economia i hi haja benestar per als ciutadans”.

Posteriorment es va procedir a la votació de les al·legacions.

La primera al·legació va ser aprovada, quedant estimada la proposta de VOX, amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (2), Ciutadans (3), Compromís (5), VOX (1), la regidora no adscrita (1) i les abstencions del PSPV-PSOE (3).

Quant a la votació a favor de desestimar la segona al·legació (la primera presentada per Compromís), es va votar amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (2), Ciutadans (3), en contra Compromís (5), i les abstencions del PSPV-PSOE (3), VOX (1) i la regidora no adscrita (1).

Quant a la votació a favor de desestimar la tercera al·legació (la segona presentada per Compromís), es va votar amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (2), Ciutadans (3), VOX (1), en contra Compromís (5), i les abstencions del PSPV-PSOE (3) i la regidora no adscrita (1).

Quant a la votació a favor de desestimar la quarta al·legació (la primera presentada per Esquerra Unida), es va votar amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (2), Ciutadans (3) i les abstencions de Compromís (5), del PSPV-PSOE (3), VOX (1) i la regidora no adscrita (1).

Quant a la votació a favor d’estimar la cinquena al·legació (la segona presentada per Esquerra Unida), es va votar amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (2), Ciutadans (3), Compromís (5), VOX (1) i les abstencions del PSPV-PSOE (3) i la regidora no adscrita (1).

Quant a la votació a favor de desestimar la sisena al·legació (la tercera presentada per Esquerra Unida), es va votar amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (2), Ciutadans (3), VOX (1) i els vots en contra de Compromís (5), i les abstencions del PSPV-PSOE (3) i la regidora no adscrita (1).

A continuació, adjuntem un vídeo amb totes les intervencions en aquest punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia