Tres dècims, o cosa que és el mateix, 60 euros, és el que ha gastat cada espanyol en el Sorteig de la Loteria Nadal per al sorteig de hui dimecres, 22 de desembre, segons una enquesta de l’Organització de Consumidors (OCU). Si la sort acompanya i per a evitar problemes, OCU recomana seguir una sèrie de consells bàsics:

  • Guarde els dècims i faça fotocòpies o fotos de l’anvers i del revers.
  • Si comparteix dècims, faça-ho constar per escrit; les paraules se les emporta el vent i en cas de conflicte no serveixen com a prova.
  • Si encarrega o intercanvia desens sencers, procure recollir-los i pagar-los abans del sorteig.
  • Si perd o li roben el dècim o bitllet, denuncie en Comissaria o a la Guàrdia Civil i notifique-ho en Loteries i Apostes de l’Estat.
  • Si el dècim es desbarata cal enviar-lo a la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, que determinarà si es pot cobrar el premi. I si està molt irrecognoscible, serà la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre la que es pronuncie. No intente recompondre-ho.
  • I, en el pitjor dels casos, OCU recorda que els tribunals atenen altres proves per a dictar l’abonament del premi: el fet que ningú el reclame, l’anàlisi dels fragments o el testimoniatge del venedor.

Un dècim de Loteria és un document al portador i, en principi, el premi el rep qui el té en el seu poder. En el cas que es compartisca, n’hi ha prou que el depositari del dècim el fotocopie i entregue a cada participant una còpia signada (amb el nom i el DNI del depositari) en la qual s’indique que tal persona juga en eixe número, sèrie, fracció i sorteig, una quantitat d’euros determinada. També val enviar una foto del dècim per email o per WhatsApp: serveix de prova sempre que apareguen les dades del depositari, els participants i la participació de cadascun.

Si es compra el dècim en línia, cal assegurar-se que es fa en una pàgina oficial d’una administració de loteria autoritzada. També es pot fer directament en la web de Loteries i Apostes de l’Estat; en aquest cas s’ha de triar un punt de venda associat, que pot ser qualsevol de les administracions de loteria que hi ha a Espanya. En comprar en línia es rep un comprovant electrònic dels dècims adquirits: aqueix document electrònic té la mateixa validesa legal que el dècim en paper i acredita la propietat del dècim. Els desens originals es depositen en la caixa forta de l’administració de loteria.

En cas de pèrdua o robatori del dècim és fonamental denunciar-lo davant la Policia Nacional o Guàrdia Civil del lloc on va ocórrer el fet. En la denúncia s’ha de fer constar el major nombre de dades possible i totes les circumstàncies del fet, aportar possibles proves —fotos o fotocòpies del dècim—, identificant clarament el document número, sèrie i fracció. A més, cal comunicar per escrit el fet a l’organisme Loteries i Apostes de l’Estat. Amb la denúncia es pot paralitzar el pagament fins que el jutge resolga qui és el vertader amo.

Per a cobrar un premi inferior a 2.000 euros pot fer-ho en qualsevol punt de venda de la xarxa de Loteries. Si s’ha comprat el dècim premiat per Internet, s’ingressa l’import de manera automàtica en el compte d’usuari que posteriorment es pot transferir al compte bancari que es desitge. A partir de 2.000 euros es cobra en una de les entitats bancàries col·laboradores, la llista de les quals es pot trobar en la web de Loteries i Apostes de l’Estat. OCU recorda que aquests bancs no podran cobrar cap comissió, ni exigir contraprestació.

A l’hora de cobrar un premi compartit cal identificar en el banc a cada guanyador i el seu percentatge de participació. Una vegada fet això, els bancs poden abonar el premi sencer (després de descomptar l’import pel qual es tributa) en el compte de la persona que ja és titular d’un compte en aqueix banc i que després repartirà segons el convingut. No és convenient cobrar la totalitat de l’import sense identificar abans als altres participants, ja que en repartir-lo pot semblar que s’està donant els diners, la qual cosa obligaria al pagament de l’impost de donacions. A més, cal tindre en compte que Hisenda reté automàticament el 20% de la part del premi que excedisca del mínim exempt de 40.000 euros per cada dècim, no per cada persona agraciada. És a dir, es descompta l’impost i després es reparteix la quantitat neta entre els partícips. El premi no es declara en l’IRPF, els rendiments que genere, sí.

Finalment, recorde: el dret a cobrar els premis caduca als tres mesos comptats a partir de l’endemà al de la celebració del sorteig.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia