El dijous 09 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el tauler d’anuncis municipal, la convocatòria i les bases del Pla Reactiva de Bétera.

El Pla Reactiva consisteix en unes ajudes per a fomentar i reactivar l’activitat econòmica de les empreses i autònoms en el municipi de Bétera que s’hagen vist perjudicades pels efectes econòmics de la crisi del Covid 19, concedint-se una ajuda de 3.000€ per a tots aquells autònoms i empreses, amb menys de 10 treballadors, que desenvolupen la seua activitat econòmica en el municipi de Bétera.  Aquestes ajudes són a fons perdut. No es demana cap contraprestació.

Els requisits per a ser beneficiaris d’aquesta ajuda són:
1. Que l’activitat econòmica es desenvolupe a Bétera.
2. Estar donat d’alta en el règim de la SS o en la Mútua Professional corresponent i en Hisenda des del primer trimestre de 2020 fins al moment de la presentació de la sol·licitud.
3. Que el volum de facturació del tercer i quart trimestre de l’any 2020, siga inferior respecte al tercer i quart trimestre de l’exercici de l’any 2019
4. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
5.El termini de presentació de sol·licituds s’estén de el 10 de desembre al 23 de desembre, tots dos inclusivament.

Aquesta ajuda és incompatible amb l’atorgada per l’Ajuntament de Bétera aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 0425 de 8 de març de 2021, a l’empara del Decret llei 1/2021 de 22 de gener del Consell aprovat per la Generalitat Valenciana (PLA RESISTIR).

La documentació es presentarà per seu electrònica de l’Ajuntament de Bétera.  A fi d’agilitar al màxim la concessió d’aquestes ajudes li pregaríem que presentaran la documentació emplenada i completa al més prompte possible.

Adjuntem enllaç on es troben les Bases i la convocatòria amb els requisits a complir, i amb el detall de la documentació que han de presentar: https://betera.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/subvenciones.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia