betera / bétera

Concierto del Centre Artístic Musical de Bétera

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2022. Aquesta convocatòria es realitza mitjançant la fórmula de tramitació anticipada.

Per a aquesta finalitat es destinen 1.100.000 euros que es distribuiran de la manera següent: 750.000 euros per a les obres de remodelació i rehabilitació, reforma, millora, adequació i modernització de locals socials en espais existents i les seues instal·lacions, i 350.000 euros per a la construcció, ampliació i habilitació de nous espais de locals socials.

Només s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 85.000,00 euros, i les inversions dels quals s’executen a partir de l’1 de gener de 2022.

L’ajuda va destinada a les entitats privades sense ànim de lucre que, estant legalment constituïdes, tinguen entre les seues finalitats socials la difusió, promoció o divulgació i l’ensenyament de la música, i realitzen almenys les següents activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: sosteniment d’una agrupació instrumental no professional, siga banda o orquestra; sosteniment d’una escola de música o escola d’educands de manera directa o a través d’agrupacions supramunicipals, o, si no és el cas, col·laborar de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental com a activitat tendent a la seua formació musical.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia