La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball convoca de forma anticipada ajudes per 6.345.000 euros en matèria de comerç, consum i artesania per a l’any 2022.

Aquestes ajudes van destinades a pimes, entitats intermèdies en matèria de comerç i artesania, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries per al foment de la cooperació interadministrativa, l’adaptació d’infraestructures, la transformació digital mitjançant l’impuls del comerç electrònic i la millora de l’equipament, gestió i serveis, tant en les àrees urbanes com en entorns rurals.

El conseller ha ressaltat que “l’objectiu és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en aquests sectors econòmics i la informació i defensa de les persones consumidores”.

En aquest sentit, Climent ha destacat “la importància d’aquestes les ajudes al comerç i l’artesania, ja que es troben entre els sectors més vulnerables de la nostra economia, amb l’objectiu també de pal·liar els efectes negatius ocasionats per la pandèmia i afavorir el seu manteniment i recuperació”.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 10 de gener fins al 4 de febrer (tots dos inclusivament) de 2022, i únicament es podrà realitzar per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací).

Despeses susceptibles d’ajuda

Aquesta convocatòria dirigida a pimes, entitats intermèdies, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries pretén cobrir una sèrie de despeses susceptibles de rebre finançament.

En el cas de les pimes:

– Avalem Artesania (200.000 euros): Són susceptibles les despeses de participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà, com les despeses de lloguer d’espai i estand, muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d’aquest.

Així mateix les despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca i els d’incorporació de disseny en la definició i execució del producte; la confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l’allotjament en la web, i les accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

També són susceptibles d’ajuda l’assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en el qual es realitzen.

– Emprenem Comerç (300.000 euros): les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica.

– Avalem Comerç Rural (60.000 euros): les inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, vinculada a l’establiment, si la seua fi és implantar la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, en els establiments situats, o a implantar en els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana.

– Avalem Mercats (40.000 euros): Les dedicades a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d’autorització municipal, podran obtindre una ajuda per a la realització d’inversions en l’adaptació de vehicles de transport i de botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i venda de productes d’alimentació.

Les ajudes a entitats intermèdies en matèria de comerç i artesania es destinaran a:

– Agrupacions de professionals de l’artesania, sense ànim de lucre (100.000 euros), per a la contractació o manteniment de personal tècnic que realitze les funcions de gerència comercial. Accions de comunicació, informació, publicita, adhesió i manteniment a sistemes telemàtics en xarxa, accions formatives, impuls del comerç electrònic, i organització i assistència a fires artesanes.

– Agrupacions de professionals del comerç en mercats municipals (75.000 euros) per a la contractació o manteniment de personal tècnic que realitze les funcions de gerència comercial.

– Agrupacions de professionals del comerç que tinguen caràcter sectorial (80.000 euros), i l’objectiu principal dels quals siga la de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrats.

– Renovació del mercat municipal (150.000 euros), mitjançant la introducció o millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial.

– Agrupacions de professionals del comerç sense ànim de lucre (1.800.000 euros), per a la contractació o manteniment de personal tècnic professional dedicat a la planificació estratègica, la gestió comercial i la promoció conjunta, per a accions de comunicació, adhesió i manteniment a sistemes telemàtics en xarxa, accions formatives específiques i *sectorializadas o també per a actuacions vinculades amb l’impuls del comerç electrònic en les pimes associades.

Les ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania podran finançar:

– La implantació o manteniment d’espais expositius permanents destinats a la promoció de la producció artesana en el seu àmbit competencial (20.000 euros)

– Organització i realització d’un certamen firal (600.000 euros). Es consideraran subvencionables les despeses externes en lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions fixes o mòbils necessàries per a la realització del certamen, en publicitat en mitjans de comunicació (inclosos les despeses de disseny, producció i edició), i en retolació, senyalització, megafonia, vigilància, seguretat i neteja directament vinculats a la celebració del certamen.

– La creació o manteniment de les Agències per al Foment de la Innovació Comercial (1.600.000 euros): Es podran destinar a la realització de jornades tècniques o congressos generats des de la AFIC, realització d’actuacions vinculades amb l’impuls del comerç electrònic en les pimes comercials o artesanes, actualització i manteniment de programes i eines telemàtiques de gestió, a despeses de personal tècnic, per creació de nova AFIC o per ampliació de la plantilla en AFIC preexistent, durant un període màxim de 3 anys, i per a assistència del personal tècnic AFIC a accions tècniques i formatives.

– La realització d’estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai urbà de concentració comercial que, prèvia anàlisi de la situació de partida i estudi de necessitats actuals i futures, determine les inversions i accions a desenvolupar per a aconseguir un funcionament viable, sense noves inversions, a mitjà termini (240.000 euros).

– Les ajudes a entitats locals en matèria de consum (280.000 euros) van dirigides a aquelles que compten amb Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor, o Junta Arbitral compartida.

D’altra banda, les ajudes a associacions i federacions de persones consumidores i usuàries (800.000 euros) van destinades a aquelles que presten els seus serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic.

Més informació: consultar ací

Imprimir article
Comenta aquesta notícia