El Jurat Econòmic-administratiu de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, ha resolt un total de 350 reclamacions l’any 2021, la qual cosa representa un 79,4% més que en 2020.

En concret, fins al mes de desembre s’han resolt el 95,63% (350) reclamacions de les 366 que s’han tramitat en el tribunal durant aquest any (327 reclamacions registrades d’entrada en 2021 i 39 reclamacions que estaven pendents a data 1 de gener de 2021).

Tal com han confirmat des d’aquest òrgan revisor, les reclamacions registrades han estat relacionades, principalment, amb les taxes sanitàries (285, el 77,9% del total) seguida de les reclamacions per actuacions de la Agència Tributària Valenciana (ATV) en recaptació d’ingressos de dret públic no tributari (27, el 7,4%) i en recaptació d’ingressos de dret públic d’administracions locals (22, el 3l 6%).

No obstant això, el Jurat també ha registrat reclamacions vinculades amb el cànon de sanejament (21, el 5,7%), amb les taxes portuàries (4, el 1,1%) i amb altres taxes.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha subratllat “l’agilitat amb la qual l’òrgan revisor està resolent actualment els expedients, permetent que al llarg de l’exercici haja complit amb escreix les funcions que té assignades i s’haja donat eixida a expedients registrats anteriorment” i ha agraït el treball d’aquest organisme “que redueix la litigiositat, facilita les reclamacions administratives de la ciutadania i garanteix que es complisquen els seus drets com més prompte millor”.

En concret, el Jurat s’encarrega, abans de recórrer a la via judicial i contenciós-administrativa, de recaptar les reclamacions economicoadministratives de la ciutadania i dels recursos extraordinaris de revisió d’actes administratius ferms relacionats amb els tributs propis de la Generalitat; actuacions de recaptació de l’ATV respecte a ingressos de dret públic de la Generalitat de naturalesa no tributària, així com respecte a ingressos de dret públic de titularitat de les administracions locals assumides per delegació o conveni.

Tal com ha assenyalat Soler, “des de la seua creació en 2019, quan es va convertir en òrgan administratiu independent de la Direcció General de Tributs i Jocs, hem aconseguit reduir els terminis de resolució, oferir una major qualitat tècnica de les resolucions”.

A més, la decisió d’optar per la col·legialitat en les resolucions, amb participació de tots els membres de l’òrgan, “augmenta la imparcialitat de les mateixes” al mateix temps que ha guanyat major grau de visibilitat i coneixement tant per la part administrativa i de les diferents conselleries, com per part dels òrgans judicials i, per descomptat, dels propis contribuents, que cada vegada són més conscients que aquest òrgan està a la seua disposició per a resoldre de manera ràpida i eficaç les seues controvèrsies amb l’Administració”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia