El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana va aprovar el passat divendres, 14 de gener, un decret pel qual es regulen les escoles d’ensenyament artístic no formal de música, dansa i arts escèniques, inscrites en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que, cada divendres, se sol reunir el Consell de la Generalitat Valenciana per a celebrar un ple ordinari i tractar i/o aprovar diferents assumptes d’interés per a la Comunitat Valenciana i la seua ciutadania.

El decret aprovat pel Ple del Consell de la Generalitat Valenciana desenvolupa els diversos articles a través de tres capítols; una disposició addicional única; quatre disposicions transitòries; una disposició derogatòria única, i dues disposicions finals.

El capítol I del citat decret tracta, entre altres aspectes, de l’objecte, la definició, la denominació, així com la titularitat de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música, dansa i d’arts escèniques.

El capítol II aborda, d’altra banda, els requisits mínims respecte de l’oferta formativa, el professorat, les infraestructures educatives d’aquesta categoria d’escoles no formals de música, dansa i arts escèniques, així com les ubicades en localitats on hi ha risc de despoblament.

Finalment, el capítol III d’aquest decret se centra en la gestió, l’organització i el funcionament d’aquests centres d’ensenyaments artístics no formals de música, dansa i arts escèniques.

Entre els principals objectius específics d’aquesta classe d’ensenyament no formal de música, dansa i arts escèniques, està el de desenvolupar, en un nivell bàsic, tots els coneixements i les habilitats per a poder expressar-se artísticament, així com saber exercitar la pràctica artística en grup i interactuar dins d’aquest.

Així mateix, amb aquests ensenyaments no formals de música, dansa i arts escèniques, se segueix el coneixement d’aspectes bàsics de tecnologia aplicada a la música i a les arts escèniques, a més d’aprendre aspectes de la construcció i la pràctica escènica i adquirir formació artística complementària.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia