Bétera celebrarà aquest dilluns, 07 de febrer, el seu ple ordinari del mes de febrer. Aquest tindrà lloc a les 18.00 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Bétera, ubicat al Castell.

A continuació, adjuntem l’Ordre del Dia previst per a la sessió ordinària:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’actes de les sessions anteriors núm. 15/2021 i 16/2021 de 2 i 26 de novembre respectivament.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. PERSONAL.- Dació compta informe d’Alcaldia. art. 104 bis LRBRL Quart trimestre 2021.
6. DRETS SOCIALS.- Expedient sobre modificació del Reglament de Règim intern per a la constitució del Consell municipal d’inclusió social de Bétera: Drets socials, Dona, Igualtat, Joventut i Ocupació. Aprovació inicial.
7. URBANISME.- Expedient sobre modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General de Bétera. Revisió usos comercials compatibles nucli urbà i revisió alineacions edificacions existents prèvies al pla. Avaluació ambiental i territorial estratègia.
8. INDÚSTRIA.- Expedient sobre sol·licitud a l’IVACE d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.
9. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compta Informe Tresoreria Municipal núm. 216/2021 sobre
compliment dels terminis de la Llei 15/2010. Tercer trimestre exercici 2021.
10. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compta d’Informe de Tresoreria Municipal núm. 217/2021 sobre període mitjà de pagament EELL. Tercer trimestre exercici 2021.
11. HISENDA.- Expedient sobre Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2022. (INT 20220002 FPL 01/2022).
12. HISENDA.- Expedient sobre Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 02/2022.(INT 20220003 FPL 02/2022).
13. PROPOSICIONS.
13.1.- Proposició Corporació municipal sobre la millora de les connexions de la zona oest i sud del Nucli urbà de Bétera a la CV -336.
13.2.- Proposició Corporació Municipal sobre la defensa de la citricultura valenciana enfront de la revisió del tractat de Sud Àfrica.
14. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia