L’Escó 32 de la Diputació de València donarà veu en els plens de la institució a alcaldes, alcaldesses i representants d’ens locals perquè facen arribar les seues diferents inquietuds i propostes sobre el seu municipi. La figura queda recollida en l’article 36 del nou Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) de la corporació provincial, un document que se sotmetrà a aprovació del ple després del seu pas, este dimarts, per la Comissió d’Administració General.

 

Les peticions de compareixença hauran de subscriure-la directament els alcaldes i alcaldesses, o col·lectius interessats, i remetre-les al president de la Diputació, que donarà compte davant la Junta de Portaveus. Cada ple ordinari podrà comptar amb una compareixença dels representants locals, que tindran la possibilitat de formular un prec o una pregunta just abans que s’inicie el torn de precs i preguntes per a les diputades i diputats de la institució. Les sol·licituds es cursaran d’acord amb l’ordre d’entrada.

 

Este nou escó recollit al reglament de la corporació pretén reforçar l’aposta pel municipalisme i dotar d’un mecanisme més als alcaldes i alcaldesses per a fer arribar les inquietuds dels seus municipis i comarques, en la línia d’actuació d’una Diputació la raó de la qual deu ser el servici als ajuntaments.

 

El document dona resposta –a més– a noves necessitats que han anat sorgint en els últims anys i que convé reunir de manera sistemàtica, entre elles l’ús dels mitjans electrònics i telemàtics i l’excepcionalitat creada per la pandèmia de la Covid 19.

 

Oficina de Conflictes d’Interessos

 

El ROF de la Diputació de València consta de set títols i 67 articles, que inclouen des de les competències i òrgans col·legiats que recull el títol primer, als drets i deures dels diputats enumerats al seté, que establix igualment les causes de possible incompatibilitat dels representants provincials i les limitacions en l’activitat privada posterior, amb la finalitat d’evitar el que popularment es coneix com a “portes giratòries”.

 

L’articulat d’este reglament de funcionament intern de la Diputació exposa l’obligatorietat dels representants públics de declarar les seues activitats i béns, informa de les causes de possible incompatibilitat i remet a les lleis que regulen estos aspectes per a evitar que es produïsquen incoherències.

 

També recull el ROF, al seu article 65, l’actuació de l’Oficina de Conflictes d’Interessos, a la qual han de dirigir les diputades i diputats les sol·licituds de compatibilitat per a exercir una activitat privada que poguera estar subjecta a limitacions després d’haver ostentat responsabilitats executives en alguna de les àrees de gestió de la Diputació.

 

Composició i funcionament

 

El Reglament d’Organització i Funcionament de la Diputació és reflex dels canvis que es produixen en la societat i les necessitats que sorgixen en la institució per a adaptar-se a elles. Per això, i malgrat la completa legislació de l’Estat i la Comunitat Valenciana sobre administració local, este document de 32 pàgines incorpora les solucions consensuades i adoptades en els últims anys en la institució per a millorar el funcionament intern i les sessions plenàries.

 

Des de les competències, òrgans col·legiats i acords per mitjans electrònics i telemàtics fins al funcionament de l’Oficina de Conflictes d’Interessos, el ROF de la Diputació detalla la composició del ple i el desenvolupament de les seues sessions, inclosos els temps d’intervenció, la presentació de propostes i mocions, les qüestions d’ordre i la manera d’emetre el vot; les atribucions i convocatòries de la Junta de Govern, comissions informatives i Junta de Portaveus; i la constitució i comptabilitat dels grups polítics representats en la institució, inclosos els diputats i diputades no adscrits.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia