Hui dilluns, 07 de març, tindrà lloc el ple ordinari del mes de març de Bétera. Aquest tindrà lloc en el saló de plens de l’Ajuntament, a les 18.00 hores, per a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS
1.1.- Declaració institucional sobre “Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna”.
1.2.- Declaració institucional sobre el 8 de març dia internacional de la dona.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior núm. 17/2021 de 9 de desembre.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (de la núm. 001 a la núm. 214, dictades del 3 al 31 de gener).
5. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 5, 6, 7 i 8 celebrades el 1, 8, 15 i 22 de febrer respectivament).
6. INTERVENCIÓ.- Expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits INT 20220015 FPL 03/2022-REC
7. INTERVENCIÓ.- Expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits INT 20220018 FPL 04/2022-REC-OMI.
8. INTERVENCIÓ.- Expedient sobre modificació de crèdits nº04/2022 mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació del patrimoni municipal del sòl.
9. INTERVENCIÓ.- Expedient sobre dació compta d’Informe de la Viceintervenció municipal núm. 71-2022 sobre Pla Anual de control financer 2021.
10. INTERVENCIÓ.- Expedient sobre dació compta d’Informe de la Intervenció Municipal sobre avaluació de l’execució trimestral pressupostària. Quart Trimestre exercici 2021.
11. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compta d’Informe Tresoreria Municipal núm. 18/2022 sobre compliment dels terminis de la Llei 15/2010. Quart trimestre exercici 2021.
12. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compta d’Informe de Tresoreria Municipal núm. 19/2022 sobre període mitjà de pagament *EELL. Quart trimestre exercici 2021.
13. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient sobre dació compta de Resolució d’Alcaldia 276/2022 de modificació de delegacions conferides per l’Alcaldia a membres de la corporació.
14. INTERIOR.- Expedient sobre canvi de denominació de vies públiques polígon I-3 “Horta Vella”.
15. INTERIOR.- Expedient sobre modificació del Reglament orgànic Municipal de l’Ajuntament de Bétera.
16. PROPOSICIONS.
16.1.- Proposició Corporació municipal sobre l’atenció directa en les sucursals bancàries.
16.2.-Proposició del grup polític municipal de *COMPROMIS sobre l’ampliació de terrenys i instal·lacions dedicades a l’ús esportiu a Bétera.
16.3.- Proposició del grup Municipal PSPV-PSOE Bétera per a l’erradicació de les bretxes de gènere en l’entorn laboral amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
17. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia