Durant la celebració de les Falles, en les quals se solen utilitzar artificis pirotècnics per particulars de manera esporàdica, la qual cosa genera riscos tant per al públic com per als que manipulen els mateixos, és aplicable el nou Reglament Articles Pirotècnics i Cartutxeria, aprovat per Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre.

El Decret que ha dictat el Consell 19/2011, de 4 de març, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en les quals s’utilitzen artificis de pirotècnics, aplica la disposició addicional sisena del RD 989/2015 en la qual s’estableix que es podran disminuir les edats mínimes per a l’ús dels artificis de pirotècnia de les categories F1 i F2, disposant a més en el seu article 7.2 que l’edat mínima per a l’ús dels artificis de pirotècnia de les categories F1 i F2 és la de huit i deu anys respectivament i sempre i en tot cas, atesos els horaris i llocs habilitats pels Ajuntaments.

En atenció a les classificacions efectuades dels productes pirotècnics que per costum s’usen, durant els dies de Falles i els previs a aquestes, i dins de les competències i obligacions de l’Ajuntament respecte a la supervisió, senyalització i delimitació de les zones previstes per a utilització dels mateixos per particulars,

ES FA SABER:

PRIMER.- Que la utilització pels particulars de productes pirotècnics de reduït risc només es podrà efectuar en zones delimitades per les diferents Comissions Falleres, a partir del dia 1 de març de 2022, des de les 10.00 a les 14.00 i des de les 18.00 a les 23.00 hores i fins a la finalització de les festes falleres, en les condicions establides pel referit Decret del Consell 19/2011, el Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre i el present bàndol.

SEGON.- Que els productes pirotècnics que poden utilitzar-se en les zones delimitades per cadascuna de les Comissions Falleres, hauran de tindre obligatòriament marcat el logotip “CE”, i únicament podran manipular-se els de categoria 1 per menors d’edat igual o superior a 8 anys, els de categoria 2 els menors d’edat igual o superior a 10 anys i els de categoria 3 per majors de 18 anys.

Els artificis de categoria 1 són per exemple: bengales, smoke balls, bombetes i fonts. Edat mínima de Venda: 12 anys; Distància de seguretat: igual o superior a 1 metre.

Els artificis de categoria 2 són per exemple: tro de metxa, xinesos, xiulades i trons, correcamins, remolins rotació fonts classe II. Edat mínima de Venda: 16 anys; Distància de seguretat: igual o superior a 1 metre.

Els artificis de categoria 3 no tenen cap mena de rebaixa d’edat. Edat mínima de Venda: 18 anys; Edat mínima d’ús 18 anys; Distància de seguretat: igual o superior a 15 metres.

TERCER.- Que les tradicionals “BOMBETES” només podran utilitzar-se dins dels recintes fallers des de les 10.00 a les 14.00 i des de les 18.00 a les 23.00 hores, per a evitar molèsties als veïns i per ser de categoria 1 exclusivament per xiquets des dels 8 anys d’edat, sent necessari per a això que els xiquets amb edats compreses entre 8 i 10 anys estiguen sota supervisió d’un adult que portarà l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor que certifique que el menor ha rebut instruccions sobre l’adequada utilització del producte (model annex II Decret 19/2011); (aplica la disposició addicional sisena del RD 989/2015 es podran disminuir les edats mínimes per a l’ús dels artificis de pirotecnia les categories 1 i 2).

Els xiquets d’entre 10-16 anys per a utilitzar artificis de categoria II, també hauran d’estar sota supervisió d’un adult el qual portarà l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor. (Els menors amb edats compreses entre 16 i 18 no necessiten autorització per a ús d’aquesta categoria).

El model d’autorització no cal presentar-lo en cap òrgan de l’administració, simplement ha de quedar-se sota la custòdia del pare o tutor legal a l’efecte del seu possible requeriment per part de les autoritats i organitzadors de l’esdeveniment.

QUART.- Les Comissions Falleres no seran responsables dels petards que llancen particulars i en conseqüència de les molèsties que generen a les persones que passegen pels recintes fallers.

CINQUÉ.- L’article 121 assenyala que la unitat mínima de venda i posada a la disposició del públic no expert serà l’envàs, prohibint-se la venda d’unitats soltes fora d’ell.

SISÉ.- Que la utilització de tots els productes pirotècnics es realitzara sempre complint les especificacions d’ús indicades pel fabricant, evitant que el seu ús pose en perill la seguretat de persones o béns.

SETÉ.- Podran transportar-se en vehicles particulars artificis pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1, P1, fins a un total de 15 quilograms nets de matèria reglamentada.

HUITÉ.- la mescla explosiva que es vaig utilitzar mai superara la quantitat de 10 Kg per a no ser considerat espectacle pirotècnic en qual cas haurà de ser tramitat com ESPECTACLE PIROTÉCNIC conforme el que es disposa ITC.8 RD 989/2015.

NOVÉ.- Qualsevol ús d’artificis de les categories F1, F2, F3, T1, P1 fora del context de les falles i zones autoritzades haurà de comunicar-se mitjançant declaració responsable davant l’ajuntament de Bétera

DÈCIM.- L’incompliment del que es disposa suposarà infracció sancionable en les quanties previstes per l’ordenament jurídic, amb independència de qualsevol altra responsabilitat administrativa, penal o civil de l’infractor, sense que per tant, l’Ajuntament atenga peticions d’indemnitzacions, reparacions de danys o accidents derivats de l’incompliment de l’ordenat, i que puguen causar-se als ciutadans i als béns propietat d’aquests.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia