La Generalitat Valenciana ha injectat, des de la posada en marxa del Fons de Cooperació Municipal en 2016, 240 milions d’euros als ajuntaments de la Comunitat Valenciana perquè puguen invertir aquests recursos econòmics en les necessitats dels seus municipis, segons ha destacat el director general d’Administració Local, Antoni Such.

Dijous passat es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per les quals s’assignen els recursos del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponents a l’exercici pressupostari de 2022, en el qual es repartiran als ajuntaments quantitats per un import global de 40 milions d’euros. Tots els detalls en el següent enllaç: clic ací. Bétera rebrà 198.328 euros. Dins d’aquesta línia d’actuació, el director general d’Administració Local ha destacat que aquestes ajudes “aporten liquiditat financera als ajuntaments, i s’assignen de manera objectiva i incondicionada, ja que poden ser invertits pels municipis en les necessitats que consideren sense necessitat de justificar la seua utilització”.

El Fons de Cooperació Municipal té caràcter incondicionat, per la qual cosa els ajuntaments podran destinar les transferències de capital assignades a finançar globalment les activitats i els serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit segons la legislació vigent.

Aquests fons són compatibles amb la percepció de les aportacions de les línies específiques del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana i amb el Fons de Cooperació Municipal per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

Els criteris de distribució s’han basat en una quantitat fixa per cadascun dels municipis (10.000 euros) i entitats locals menors i una quantitat variable en funció de la població que figura en l’últim padró municipal aprovat.

L’objectiu d’aquesta via de finançament de les administracions locals, regulada per la Llei 5/2001 de novembre de la Generalitat del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, “és consolidar un sistema de finançament estable i progressiu per als municipis de la Comunitat”

La Generalitat transferirà el 50% dels imports assignats a cada municipi i entitat local menor durant el primer semestre de 2022, i la quantitat restant, durant el semestre final d’enguany.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia