Bétera celebrarà el Ple Ordinari del mes d’abril aquest dilluns, 04 d’abril. Aquesta sessió tindrà lloc e el Saló de Plens del castell de Bétera, a les 18.00 hores.

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió núm. 18/2021 de 20 de Desembre de 2021.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. (ENTRADA 3137 a 4553) (EIXIDA 2150 a 2849).
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (de la núm. 215 a la núm. 451, dictades de l’1 al 28 de febrer).
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 9, 10 i 11, celebrades el 1, 8, i 15 de març respectivament).
5. TRESORERIA.- Aprovació provisional de modificació de l’Ordenança Fiscal número 5, Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.
6. INTERVENCIÓ.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits INT 2022026 FPL 05/2022- REC
7. INTERVENCIÓ.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits INT 2022027 FPL 06/2022-REC-OMI_006
8. INTERVENCIÓ.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits INT 2022029 FPL 07/2022-REC-OMI_007
9. INTERVENCIÓ.- Expedient de Modificació de Crèdits, número 06/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
10. URBANISME.- Sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental i territorial estratègica, acompanyada d’esborrany de la Modificació Puntual núm. 3 del PP del Sector R-7 de Bétera. Admissió a tràmit.
11. URBANISME.- Autorització de cessió de la condició d’Agent Urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector T-1 del Pla General de Bétera, de la mercantil URBANITZADOR BÉTERA S. a. a la mercantil PAVASAL DESENVOLUPAMENTS LOGISTICS SPV 4, SLU.
12. PROPOSICIONS.
– Proposició de la Corporació municipal relativa a la consolidació de tots els serveis de la zona d’habitatges de la urbanització Camí Paterna mitjançant la gestió directa de l’Ajuntament de Bétera.
13. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia