L’Agència Tributària Valenciana (ATV) recupera l’atenció presencial, gratuïta i personalitzada per a ajudar a la ciutadania en l’elaboració de la Declaració de la Renda de 2021, després de dos anys d’atenció únicament telefònica a conseqüència de la pandèmia.

Un total de 2,4 milions de valencianes i valencians estan obligats a presentar la Declaració de la Renda 2021 i, per a facilitar el compliment d’aquestes obligacions tributàries, la Generalitat ha habilitat un “complet servei d’atenció personalitzada” amb assessorament tant presencial com telefònic, segons ha informat en un comunicat.

A partir de hui dimecres, 6 d’abril, s’inicia el termini perquè totes les persones obligades a declarar puguen presentar la seua Declaració de la Renda 2021 a través d’Internet, a través del servei RentaWeb, mentre que a partir del 5 de maig s’inicia el servei d’atenció personalitzada telefònica.

L’1 de juny arrancarà, finalment, la tramitació de manera presencial, per a això la Generalitat reforçarà els seus serveis amb la instal·lació d’oficines mòbils i temporals en més d’una vintena de municipis de tota la Comunitat, on oferirà sense cost la possibilitat d’ajudar a l’elaboració de la renda.

El servei d’atenció presencial, denominat ‘Més prop de la teua’, oferirà assessorament i la possibilitat de realitzar la declaració des de la seu de l’ATV a València (Carrer Gregorio Gea, 14) i des de les seues delegacions a Alacant (carrer Churruca, 15) i a Castelló de la Plana (Plaza Tetuan, 38), al que sumaran més d’una vintena d’oficines de la renda que instal·larà la Generalitat al llarg de tota la Comunitat.

Segons la directora de l’ATV, Sonia Díaz, l’objectiu del pla és complementar el servei que realitza l’AEAT en les seues delegacions en la Comunitat, “ampliant el nombre de punts presencials als quals la ciutadania pot acudir presencialment perquè l’ajudem a fer la seua Renda”.

Aquest servei, en funcionament, igual que l’estatal, a partir de l’1 de juny, es prestarà en localitats que, “bé per la seua ubicació geogràfica, distància a les delegacions estatals o per concentrar un volum molt important de població, requerisquen un reforç que ens comprometem a oferir des de la Generalitat”, segons Díaz.

A partir del 26 de maig, s’obrirà el servei de cita prèvia que “serà imprescindible” per a poder rebre atenció personalitzada, i que permetrà sol·licitar el lloc, el dia i l’hora per a l’atenció presencial, que serà a partir de l’1 de juny.

La cita prèvia podrà concertar-se a través de la web de l’Agència Tributària estatal, de l’app ‘Agència Tributària’, a través del telèfon automàtic 24 hores 915357326 o 901121224 o a través del telèfon d’atenció personal de cita prèvia 915530071 o 901223344, de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

Recomanacions d’OCU

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana als consumidors revisar l’esborrany abans d’enviar-lo. L’organització recorda que els esborranys s’elaboren amb les dades que té Hisenda dels contribuents i pot ocórrer que alguns falten o siguen inexactes. De fet, adverteix que la presentació de l’esborrany amb errors i omissions podria donar lloc a una declaració paral·lela per part d’Hisenda.

Per això OCU recomana que abans de confirmar l’esborrany i enviar-lo a Hisenda, es tinga en compte les següents recomanacions:

Dades personals i familiars. Si durant 2021 s’ha canviat de domicili o estat civil, s’han tingut fills o majors al seu càrrec, s’ha de revisar que aquestes dades figuren de manera correcta en l’esborrany de declaració per a evitar pagar més per no aplicar els mínims i avantatges fiscals.

Despeses i ingressos declarats pels seus immobles. Per a aquells que tenen immobles és convenient verificar que els rendiments dels immobles declarats s’imputen de manera correcta, especialment el percentatge de titularitat en el cas de béns de guanys.

Deduccions en cas de separació. Si durant 2021 es va produir una separació legal és necessari comprovar que les dades sobre immobles s’inclouen de manera correcta. També s’ha de comprovar l’opció que interessa més en el pagament de pensions compensatòries i per aliments.

Declaració dels béns transmesos. Si durant 2021 s’ha venut o donat algun bé, s’ha d’incloure en la declaració el guany o pèrdua de patrimoni obtinguda en la transacció. Però, recorde que Hisenda no admet la declaració de pèrdues de béns donats.

Saldos negatius d’altres exercicis fiscals. En el cas que el contribuent tinga pendents pèrdues patrimonials o rendiments negatius dels exercicis dels quatre últims anys no ha d’oblidar compensar-los en la seua declaració amb els guanys o rendiments positius obtinguts en 2021.

Deduccions familiars. Han de comprovar-se que s’inclou de manera correcta les deduccions a les quals es tenen dret per discapacitat, família nombrosa.

Deducció per maternitat. Si s’ha sigut mare treballadora durant 2021 i no va sol·licitar el pagament anticipat incloga la deducció per maternitat en la seua declaració.

Deduccions autonòmiques. Els contribuents tenen en determinats casos dret a aplicar les deduccions autonòmiques establides en la comunitat en la qual es resideix habitual. Revise les deduccions que poden ser-li aplicables si compleix els requisits exigits. En alguns casos es tracta de deduccions de caràcter familiar (per família nombrosa, per família monoparental, per naixement) o per una sèrie de despeses (per exemple, lloguer d’habitatge, ajuda domèstica, despeses educatives, llibres de text, guarderia, despeses mèdiques, recursos energètics renovables, dispositius d’estalvi d’aigua, vehicles elèctrics o donatius, etc).

Comprovar quina opció resulta més favorable, declaració individual o conjunta. OCU recorda que els ciutadans poden optar per la mena de declaració que els resulte més rendible, per això, abans d’enviar l’esborrany a Hisenda han de contrastar el resultat d’una i una altra declaració.

Finalment, OCU recorda que, en cas d’error en enviar l’esborrany, és possible abans que finalitze el termini per a presentar la declaració, accedir a Renda Web per a modificar la seua declaració i corregir les dades errònies.

Les persones contribuents es beneficiaran per primera vegada en la Renda 2021 de les deduccions fiscals per a les zones amb el risc de despoblació

D’altra banda, cal destacar que la campanya de la Renda de 2021 serà la primera en la qual les persones contribuents de la Comunitat Valenciana podran deduir-se els beneficis fiscals aprovats per la Generalitat Valenciana per a lluitar contra la despoblació i fomentar l’activitat en les zones rurals amb el risc de despoblament “amb l’objectiu de dotar de major dinamisme econòmic a aquestes zones i promoure la creació de noves activitats”, tal com ha apuntat el director general de Tributs, Rafael Beneyto.

Aquestes deduccions autonòmiques per als residents en la Comunitat Valenciana van ser aprovades en la Llei de Mesures Fiscals per a l’any 2021, la qual cosa permetrà alleugerir les càrregues tributàries dels residents en municipis en risc de despoblació, així com dinamitzar l’economia i el mercat laboral en el cas d’aquells negocis que s’implanten en la zona.

En concret, tal com va quedar recollit en el Seminari de Govern celebrat a Montanejos a l’estiu de 2020 i en el qual es va aprovar l’establiment d’un nou escenari de tributació autonòmica en zones despoblades o en perill de despoblació, en aquesta campanya de la renda s’inclou per primera vegada una deducció autonòmica de 300 euros per a les persones contribuents que durant el període impositiu (any 2021) residisquen en alguns dels municipis estipulats com en risc de despoblament.

A més, en funció de les càrregues familiars, l’import que podran deduir-se les persones contribuents a partir del pròxim 6 d’abril, podrà incrementar-se altres 120 euros si les famílies tenen un fill/a, en 180 euros si tenen dos fills/as i 240 si es tenen tres o més, de manera que una família nombrosa podrà beneficiar-se d’una deducció en el tram autonòmic de l’IRPF de fins a 540 euros.

També entrarà en vigor una altra mesura fiscal que permet a les persones contribuents deduir-se en la quota íntegra autonòmica, i amb un límit de 6.000 euros, el 30% de les quantitats invertides durant l’exercici de subscripció i desemborsament d’accions o participacions en els acords de constitució o ampliació de capital en negocis instal·lats en aquestes zones.

Aquest benefici fiscal podrà incrementar-se en un 15% addicional, amb límit de 9.000 euros, quan les persones titulars d’aquests negocis tinguen a més el seu domicili fiscal en un municipi en risc de despoblament.

Els valencians i valencianes podran accedir a un total de 30 deduccions autonòmiques en la pròxima campanya de la renda, entre les quals destaquen no sols les vinculades a la lluita contra la despoblació sinó també aquelles vinculades a garantir l’accés a l’habitatge dels col·lectius més vulnerables com els joves o per a garantir el suport familiar.

En concret, Beneyto ha destacat la bateria de deduccions a la qual podran acollir-se diferents contribuents “per a facilitar directament o indirectament una reducció dels preus del lloguer o un suport per a l’adquisició d’habitatge en els menors de 35 anys, però també i molt especialment per a les dones víctimes de violència de gènere.

De fet, en aquesta campanya també s’inclou com a novetat, en el cas de les dones víctimes violència de gènere, una deducció autonòmica de l’IRPF per arrendament d’habitatge habitual del 25%, amb un límit de 850 euros. En el cas de dones de fins a 35 anys i/o amb discapacitat la deducció és del 30%, amb un límit de 1.000 euros.

Continuant en aquesta línia, per arrendament de l’habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu, els contribuents podran deduir-se un 20% amb un límit de 700 euros. També hi haurà una deducció de 25% amb un límit de 850 euros si és arrendatari és menor de 36 anys o té reconegut un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquica, superior al 33% i de fins al 30% amb un límit de 1.000 euros si reuneix les dues condicions anteriors.

Per l’arrendament d’un habitatge, a conseqüència de la realització d’una activitat, per compte propi o alié, en municipi diferent d’aquell en el qual la persona contribuent residia amb anterioritat podrà també aplicar-se el 10% per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 204 euros.

Igualment, torna a incloure’s una rebaixa fiscal d’un màxim de 3.000 euros “per obtenció de rendes derivades del lloguer d’habitatge, sempre que aquest no supere el preu de referència de la zona”. És a dir, una deducció d’un 5% per a aquells contribuents que lloguen els seus habitatges a un preu que no supere els establits en l’índex de referència amb el qual compte la Generalitat.

També es podrà deduir un 5% la primera adquisició d’habitatge habitual per part de contribuents d’edat igual o inferior a 35 anys o aquelles persones que tinguen reconeguda una discapacitat física o sensorial, amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 65 per 100, o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100. En el cas que els contribuents hagen rebut ajudes públiques per a l’adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual, podran aplicar-se una rebaixa fiscal de fins a 102 euros.

Finalment, quant a les deduccions vinculades a habitatge es mantenen les deduccions de fins a un 40% per a actuacions realitzades en habitatge habitual vinculades a l’eficiència energètica amb un màxim de 8.000 euros i també les deduccions d’un 20% per a obres d’obres de conservació o millora de l’accessibilitat en l’habitatge habitual amb un màxim de 5.000 euros

Per segon any consecutiu, a més, els i les contribuents de la Comunitat Valenciana es podran aplicar un conjunt de deduccions que, amb caràcter excepcional, estan dirigides a pal·liar els efectes de la pandèmia, com la que permet compensar íntegrament la major càrrega fiscal en l’IRPF derivada de les ajudes o subvencions que hagen pogut rebre els treballadors i treballa-daures afectades per ERTO o aquells que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar

Igualment, la campanya de la renda 2021 inclourà una deducció del 20% per als primers 150 euros i del 25% per al valor restant de les donacions dineràries dirigides a finançar programes d’investigació, innovació, desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de la COVID-19; i una altra, amb els mateixos percentatges, per a donacions, en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses relacionades amb la crisi sanitària.

Els i les contribuents amb descendents podran aplicar-se, entre altres, una deducció de 270 euros per cada fill o filla nascut o adoptat o en acolliment familiar; 224 euros per naixement o adopció múltiple; i entre 224 euros i 275 euros per naixement o adopció d’un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% o discapacitat psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

Si tenen dos o més descendents i la base imposable de la unitat familiar no excedeix dels 24.000 euros tindran dret a una deducció del 10% de la quota íntegra autonòmica. En el cas d’ostentar el títol de família nombrosa i el de família monoparental, se sumaran també les deduccions de 300 i 600 euros, respectivament.

Els i les contribuents de la Comunitat Valenciana també podran beneficiar-se d’una deducció del 15% de les quantitats destinades a la custòdia en guarderies i centres de primer cicle d’educació infantil amb un límit de 270 euros per cada fill; 418 euros per cada fill major de 3 anys i menor de 5 per a la conciliació del treball amb la vida familiar; 153 euros per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar, i 100 euros addicionals per a l’adquisició de material escolar en Primària i Secundària si el contribuent es trobe en situació de desocupació.

En matèria de discapacitat, els valencians i valencianes podran deduir-se fins a 179 euros si tenen un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i una edat igual o superior a 65 anys.

Per part seua, en el cas d’ascendents majors de 75 anys, o majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, quan convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, la deducció podrà aconseguir els 179 euros.

També es pot practicar una deducció del 21% de les quantitats satisfetes per l’adquisició d’abonaments culturals d’empreses o institucions adherides al conveni específic subscrit amb Culturarts Generalitat sobre l’Abonament Cultural Valencià i del 10 per cent de les quantitats destinades a l’adquisició de vehicles elèctrics nous de mobilitat personal.

Finalment, s’estableixen deduccions del 20 per cent per als primers 150 euros i el 25 per cent, per a la resta de l’import, de les donacions efectuades durant el període impositiu en els àmbits de les donacions amb finalitat ecològica, relatives al patrimoni cultural valencià; donacions destinades al foment de la llengua valenciana, així com altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

La totalitat de les 30 deduccions que actualment té la Generalitat es poden consultar ací: web de la Conselleria.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia