El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana, celebrat el passat divendres 27 de maig, ha aprovat els decrets pels quals s’adapten les OPE aprovades i pendents de convocatòria en 2022 en el marc d’un nou procés d’estabilització per a les plantilles, amb un total de 22.715 places en els àmbits d’Educació, Sanitat i Administració general.

Amb aquesta mesura, des del Consell s’indica que “es pretén reduir la taxa de temporalitat estructural per davall del 8%”, d’acord amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, “al mateix temps que es reforcen els serveis públics en sanitat i educació”.

En l’àmbit educatiu

Així, s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport corresponent a 2022. Aquesta oferta d’ocupació pública pertany als processos d’estabilització que recull la Llei 20/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i preveu un concurs excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració que es podrà convocar per una sola vegada.

El total de places docents, que actualment estan ocupades interinament o provisionalment en el sistema educatiu públic valencià, ascendeix a 9.152. Per tant, es convocaran 7.555 places via l’esmentat concurs de mèrits excepcional que preveu la Llei 20/2021, i les altres 1.597 places restants via un concurs oposició en el qual les proves de la fase d’oposició no seran eliminatòries.

Un 10 % d’aquestes vacants, un total de 915 places, es reservaran per a ser cobertes per personal amb diversitat funcional de grau igual al 33 % o superior, sempre que superen les proves selectives.

El procés selectiu derivat d’aquesta oferta d’ocupació pública serà convocat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport abans del 31 de desembre de 2022.

La convocatòria de les 9.152 places docents no universitàries que actualment estan ocupades interinament o provisionalment no comporta un augment de la despesa en el pressupost de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a 2022, ja que aquestes places disposen de la dotació pressupostària necessària per a cobrir-se.

En l’àmbit de Sanitat

En Sanitat s’oferten prop de 10.000 places, entre les adaptades a la Llei 20/2021 de reducció de la temporalitat (9.736 places) i les de l’OPE de 2022 (151 places) en l’àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

D’aquesta manera, en el decret aprovat s’adapten les Ofertes d’Ocupació Públiques aprovades i pendents de convocatòria, s’executa la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (Llei Iceta) i s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2022.

La Llei 20/2021 estableix una sèrie de mesures per a millorar l’eficiència dels recursos humans, reduint els alts nivells de temporalitat i flexibilitzant la gestió dels recursos humans en les Administracions Públiques, establint com a objectiu situar la taxa de temporalitat estructural per davall del 8% en el conjunt de les Administracions Públiques espanyoles, sempre respectant els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat.

Per a això preveu la convocatòria de diferents processos selectius, tots ells en relació amb places i llocs ocupats de manera temporal.

Així mateix, estableix que les ofertes d’ocupació relatives als processos d’estabilització derivats de l’execució d’aquesta llei s’aproven i publiquen en els respectius diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022, assenyalant com a data límit de finalització de tots els processos d’estabilització, abans del 31 de desembre de 2024.

L’oferta d’ocupació pública aprovada per aquest decret està constituïda per places vacants i dotades econòmicament en el Pressupost de la Generalitat per al present exercici 2022.

L’oferta desenvolupada en el decret per a l’adaptació a la Llei 20/2021 inclou 9.502 places estatutàries (9.463 de torn lliure i 39 de promoció interna) i 234 places de funcionaris de gestió sanitària (230 de torn lliure i 4 de promoció interna).

Per part seua, l’Oferta pública d’ocupació per al 2022 està constituïda per 143 places estatutàries (68 de torn lliure i 75 de promoció interna) i 8 places de funcionaris de gestió sanitària (3 de torn lliure i 5 de promoció interna), totes elles vacants i dotades econòmicament en els pressupostos de la Generalitat per al present exercici 2022.

De les places oferides en adaptació de la Llei 20/2021, ja han sigut publicades en el DOCV les OPE dels anys 2019 (taxa de reposició), 2020 i 2021, amb un total de 5.461 places/posats oferits, sense que s’haja publicat la convocatòria dels processos d’execució d’aquestes.

Aquestes quasi 10.000 places, se sumen a les 11.800 places que ja estan convocades, els exàmens de les quals estan en marxa des del mes de març i es prolongaran fins a final d’any.

Aquests processos selectius corresponents a les OPE dels anys 2017, 2018 i estabilització del 2019, van ser retardats a causa de la pandèmia de coronavirus. Es tracta de més de 110 convocatòries en les quals s’han inscrit més de 165.000 persones.

En l’àmbit administratiu

Finalment, en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública es contemplen 3.088 places per a estabilització (de les quals 574 es cobriran pel sistema de concurs oposició i 2.514 mitjançant el sistema de concurs), a les quals se sumen altres 739 places per a promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició. En aquest àmbit, amb aquesta oferta extraordinària i els processos que ja hi ha en marxa s’aconseguirà estabilitzar 8.578 places.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia