(EFE) La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat subvencions destinades a finançar el transport de l’estudiantat a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per al curs 2021/22 i que beneficien anualment a una mitjana de 20.000 estudiants.

En concret, el Consell destina més de 470.000 euros a facilitar el trasllat d’estudiants residents en poblacions de la Comunitat Valenciana als centres universitaris, a fi de limitar l’impacte que aqueixes despeses suposen a les economies familiars i de garantir una vertadera igualtat d’accés als ensenyaments universitaris amb independència del lloc de residència.

Podran sol·licitar aquesta subvenció, que suposa una ajuda al finançament del cost del servei de transport, les associacions d’estudiants universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris l’objecte dels quals siga el transport de l’alumnat universitari, els ajuntaments i les empreses de transport públic.

El termini per a presentar sol·licituds finalitza el 15 de juliol, i la tramitació es realitzarà únicament per mitjans electrònics a través de la pàgina web: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=274

Totes les sol·licituds hauran d’adjuntar el NIF, estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l’entitat sol·licitant, memòria de l’activitat, document de domiciliació bancària i descripció exacta de les rutes, horaris i nombre d’estudiants beneficiaris.

Per a optar a les subvencions les entitats i empreses sol·licitants hauran de proposar rutes en les quals, la distància entre la població o poblacions des de les quals es preste el servei de transport i el campus universitari de destí no siga inferior a 20 km ni superior a 90 km.

El servei de transport haurà de prestar-se en la totalitat dels períodes lectius del curs acadèmic 2021-2022, la duració del trajecte no serà superior a 90 minuts i el punt de destinació i l’origen del retorn serà el propi campus universitari.

La consellera d’Universitats, Josefina Bueno, ha assenyalat la importància d’aquestes beques per als i les estudiants universitaris valencians: “Tenim una Comunitat molt dispersa territorialment i necessitem facilitar l’enllaç entre els diferents municipis i els nuclis universitaris, amb la finalitat d’ajudar econòmicament i fer més fàcil l’educació universitària per als nostres estudiants”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia