El Ple del Consell va aprovar la setmana passada un decret a través del qual es modifiquen els imports totals màxims de les ajudes per al copagament farmacèutic a menors d’edat, famílies monoparentals i pensionistes amb rendes baixes, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, en l’exercici 2022.

D’aquesta manera, està previst augmentar en més d’1,9 milions d’euros els imports totals de les subvencions directes dedicades a menors i a famílies monoparentals.

En concret, es modifiquen els respectius articles relatius al finançament dels decrets del Consell 208/2021 i 209/2021, de 23 de desembre, que estableixen les bases reguladores i les convocatòries per a la concessió d’ajudes o subvencions directes a diferents col·lectius de persones, destinades a facilitar l’adherència als tractaments prescrits pel personal del sistema sanitari públic que estiguen subjectes a finançament públic, corresponents a l’exercici 2022.

Adequació a la realitat actual

D’aquesta manera, l’aplicació de la normativa estatal que suposa l’exempció a escala nacional del copagament farmacèutic als pensionistes amb rendes inferiors a 11.200 euros (Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2021), entre altres col·lectius, implica que aquesta subvenció a la Comunitat Valenciana es redueix exclusivament a les persones amb una renda que oscil·la entre els 11.200 i els 18.000 euros.

Això ha suposat una disminució del nombre de persones que poden rebre aquestes ajudes (més de 265.000, si es compara el primer semestre de 2021 amb el primer semestre de 2022).

Paral·lelament, s’ha produït un increment notable en els menors susceptibles de percebre la subvenció (més de 51.000, si es compara el primer semestre de 2022 amb el mateix període de l’any anterior) i també un xicotet augment en el nombre de les famílies monoparentals (15 per al mateix període) que podrien ser beneficiàries d’aquestes ajudes.

Per tot això, a fi d’adequar les consignacions pressupostàries de l’exercici 2022 a la realitat actual, els imports totals màxims per a aquests tres col·lectius seran de 6.609.000 euros per als menors d’edat (1’9 milions d’euros més); 16.849,00 euros, per al col·lectiu de famílies monoparentals (6.609 euros més), i 23.207.941,00 euros, per al col·lectiu de pensionistes (en comptes de 25.114.550 euros consignats inicialment).

Aquests imports, junt amb les consignacions pressupostàries corresponents per a la resta de col·lectius beneficiaris d’aquestes ajudes (aturats i persones amb diversitat funcional), suposaran un import total de més de 47 milions d’euros destinats a aquestes ajudes enfront del copagament farmacèutic per part del Consell per a l’exercici 2022, previstos en els esmentats decrets 208/2021 i 209/2021, de 23 de desembre.

Més de 354 milions d’euros des de 2016

D’aquesta manera, referent a la prestació farmacèutica, el Consell ha emprés i desenvolupat una política de recuperació i ampliació de drets en matèria sanitària i durant els exercicis pressupostaris de 2016 a 2022, i ha aprovat decrets que estableixen l’aprovació de les bases per a la concessió d’aquestes ajudes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut.

D’aquesta manera, l’import de les ajudes per al copagament farmacèutic durant aquests exercicis fins al mes de setembre d’enguany és de 354.569.029 euros.

Els beneficiaris anuals d’aquestes ajudes durant aquest període ronden el milió de persones i oscil·len entre 951.886 beneficiaris en 2016 i més d’1.309.678 persones en 2019.

En 2022, el nombre de persones que ja han sigut destinataris d’aquestes ajudes és de 997.214.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia