Bétera celebrarà aquest dilluns, 07 de novembre, la sessió ordinària del mes. Serà a les 18.00 hores, en el Saló de Plens del castell.

A continuació, adjuntem l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA


1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior, núm. 11/2022 de 3 Octubre de 2022.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. (ENTRADA 14635 al 16700 del 27 Setembre al 31 d’Octubre) (EIXIDA del 6877 al 7876 del 27 de Setembre al 31 d’Octubre).
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (de la núm. 1926 a la núm. 2154, dictades de l’1 al 30 de Setembre de 2022).
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 38, 39, 40 i 41, celebrades el 27 de Setembre i 4, 11 i 18 d’Octubre respectivament).
5. PERSONAL.- Expedient sobre Dació compta d’Informe d’Alcaldia en compliment de l’article 104 bis LRBRL. Tercer Trimestre 2022.
6. PERSONAL.- Expedient sobre reconeixement de compatibilitat de lloc de treball amb exercici d’activitat docent ( EXP. RH 167-2022).
7. PERSONAL.- Expedient sobre reconeixement de compatibilitat de lloc de treball amb exercici de segona activitat àmbit privat (EXP. RH 199-2022).
8. INTERIOR.- Expedient sobre Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Bétera. Aprovació inicial (EXP. SEC 20-22).
9. URBANISME.- Expedient sobre modificació puntual del Pla General Canvi de Qualificació urbanística de la Parcel·la Dotacional Educativa ED-2 per a passar a dotacional recreatiu-esportiu. Tràmit d’avaluació ambiental.
10. URBANISME.- Expedient sobre modificació puntual del Pla General àrea nucli urbà, relativa a revisió d’usos comercials i alineacions en edificacions existents. Tràmit d’aprovació.
11. PROPOSICIONS.
– Proposició del grup polític municipal COMPROMIS per a sol·licitar la instal·lació de fanals solars i carrers amb doble tractament superficial (DTN) en zones urbanes no consolidades del terme municipal de Bétera.
12. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia