El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la Llei 6/2022 2, de 05 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana, que marca el camí valencià cap a un model socioeconòmic i ambiental “més just i que pretén” combatre els reptes actuals i futurs provocats per l’emergència climàtica.

La llei va entrar en vigor ahir dissabte, encara que amb algunes excepcions, com els tres impostos verds que contempla la norma i que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2025.

La norma va ser aprovada pel ple de les Corts Valencianes el passat 24 de novembre, amb els vots a favor dels grups del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem), i en contra de l’oposició (PP, Ciutadans i Vox).

Entre altres, el document articula el marc normatiu, objectius i accions per descarbonitzar l’economia valenciana, accelerar la transició energètica, per una mobilitat sostenible, la reducció d’emissions contaminants i la fiscalitat verda.

Segons defensa la consellera d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, “ja tenim la llei que ens permet ser més justos davant la vulnerabilitat climàtica i amb un compromís dels valencians i valencianes per a les nostres generacions futures, basat en la cura i protecció del territori, del model socioeconòmic que necessitem i per un desenvolupament més resilient”.

La llei pot consultar-se a través de la web.

Per al 13 de desembre, s’ha convocat la comissió de coordinació de polítiques de canvi climàtic entre els distints departaments del Consell per tal d’establir les properes línies de treball.

IMPOST Als VEHICLES CONTAMINANTS

La llei contempla un impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, pel qual es gravaran les emissions que produïsquen aquells vehicles matriculats a partir de l’1 de gener de 2023.

IMPOST A les EMPRESES CONTAMINANTS

S’inclou un impost a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle generades per les activitats econòmiques, la finalitat de les quals és reduir l’emissió de gasos contaminants incentivant l’adopció de mesures que optimitzen l’acompliment mediambiental dels processos, així com la millora de la qualitat de l’aire.

Queden excloses d’aquest tribut les emissions procedents de la combustió de biomassa, biocarburant o biocombustibles, així com les emissions procedents de la cogeneració d’alta eficiència.

També les realitzades des d’instal·lacions incloses en la Llei per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

A més, s’aplicaran deduccions, que van del 15 fins al 100%, per a aquelles empreses que facen inversions per a mitigar les emissions, sempre que les quantitats invertides no procedisquen de subvencions o ajudes públiques concedides per a aquest fi, ni siguen exigibles per a aconseguir els paràmetres de qualitat ambiental que resulten d’obligat compliment.

IMPOST PER A GRANS ESTABLIMENTS COMERCIALS

Aquest impost grava la singular capacitat econòmica que concorre en determinats establiments amb finalitats, comercials, d’oci, hostaleria o espectacles a conseqüència d’estar implantats en grans superfícies que, pel seu efecte d’atracció al consum, provoca un desplaçament de vehicles.

En concret, afecta als grans establiments comercials territorials, tant individuals com col·lectius, que disposen d’una superfície comercial igual o superior a 2.500 metres quadrats.

Estan exempts de l’impost, els mercats municipals, les exposicions i fires de mostres de caràcter temporal la finalitat principal del qual no siga l’exercici regular d’activitats comercials sinó l’exposició de productes, i els mercats públics de venda no sedentària.

També els establiments comercials individuals o col·lectius que, malgrat complir les condicions per a veure’s afectats per l’impost, siguen classificats pel Pla d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana com a establiments sense impacte territorial.

FONS PER A la TRANSICIÓ ECOLÒGICA

La llei contempla la creació d’un Fons per a la Transició Ecològica, com a instrument per a l’execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com per a la inversió en investigació i innovació en noves tecnologies per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Des d’aquest fons es podran impulsar diferents actuacions per a afavorir la transició ecològica en la Comunitat, i es finançarà a través de la recaptació dels impostos verds, de les assignacions de l’IRPF per a fins socials o de qualsevol altra font de recursos econòmics que el Consell considere adequada.

INFRACCIONS

La norma divideixes les infraccions entre lleus, greus i molt greus i contempla multes que van des dels 600 fins als 2,5 milions d’euros.

En concret, per a les infraccions molt greus es preveuen multes d’entre 250.001 euros a 2.500.000 euros; la clausura definitiva o temporal de les instal·lacions; la revocació de l’autorització o suspensió entre 1 i 5 anys; el cessament definitiu o temporal de les activitats, o la inhabilitació entre 1 i 2 anys.

Per a les infraccions greus, es contemplen multes d’entre 25.001 euros a 250.000 euros; clausura temporal de les instal·lacions per un màxim de dos anys; revocació de l’autorització o suspensió per un màxim d’un any; cessament de les activitats per un màxim de tres anys, o inhabilitació per un màxim d’un any.

En el cas de les infraccions lleus, les sancions previstes poden oscil·lar entre els 600 i els 25.000 euros.

Encara que la llei va entrar en vigor aquest passat dissabte, 10 de desembre, hi ha qüestions que no es faran fins a 2025, com els impostos verds, però també l’obligació de les grans i mitjanes empreses de calcular i registrar la seua petjada de carboni.

L’obligació de les empreses de presentar plans de reducció d’emissions també es deixa per a 2025, igual que la implantació de sistemes de gestió energètica.

La instal·lació d’energia solar fotovoltaica en cobertes i aparcaments s’exigirà a partir de 2025 en el cas de nous aparcaments privats de més de 1.000 metres quadrats o construccions d’ús dotacional, industrial o terciari de més de 250 metres quadrats.

La instal·lació en cobertes d’edificis residencials plurifamiliars i habitatges unifamiliars serà exigible a partir de l’1 de gener de 2028.

Es deixa també per a 2025 que a obligatorietat que les noves edificacions que es construïsquen siguen edificis de consum energètic quasi nul, i tot el relatiu a la justificació de l’ús de combustibles fòssils en les noves instal·lacions tèrmiques.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia