Bétera celebrarà este dimarts, 03 de gener, el ple ordinari del mes. Aquesta serà la primera sessió ordinària de l’any.

Aquest tindrà lloc, a les 18.00 hores, en el Saló de Plens ubicat al castell de la localitat.

L’ordre del dia previst és el següent:

1. RÈGIM JURÍDIC. – Aprovació, si escau de l’acta de la
sessió anterior, núm. 14/2022 de data 5 de desembre.
2. RÈGIM JURÍDIC. – Correspondència oficial, assumptes i
disposicions de caràcter general. (ENTRADA 18403 al 20098 del 28 de novembre al 27 de desembre) (EIXIDA del 8436 al 9285 del 28 de novembre al 27 de desembre).
3. RÈGIM JURÍDIC. – Control i fiscalització de les
resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió
plenària ordinària (de la núm. 2420 a la núm. 2630, dictades del 2 al 30 de novembre de 2022).
4. RÈGIM JURÍDIC. – Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió
plenària ordinària (núm. 47,48 i 49 celebrades el 29 de novembre, 9 i 20 de desembre, respectivament).
5. SERVEIS SOCIALS.- Expedient sobre aprovació del Pla
Zonal estratègic SS.SS. de Bétera. 2022/05.12.32/1814
6. SANITAT.- Expedient sobre adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables de la FEMP. 2022/04.02.01/2285
7. URBANISME.- Expedient sobre Estudi de Detall C/ Marqués de dos Aguas núm. 32 i 34, Poma UPE núm. 5, de Bétera. Avaluació ambiental i Territorial estratègica. Admissió a tràmit. 2022/05.09.31/1610
8. URBANISME.- Expedient sobre expropiació dels terrenys
destinats al “PROJECTE DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ
DE MONCADA EN EL T.M. DE BÉTERA (VALÈNCIA). Tràmit
Declaració necessitat ocupació dels terrenys. 2022/07.01.06/500.
9. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia