Hui dilluns, 07 d’agost, es durà a terme el Ple Ordinari del mes d’agost a Bétera. Com habitualment, tindrà lloc a les 18.00 hores, en el Saló de Plens ubicat al castell.

A continuació, oferim l’ordre del dia:

 1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors 10, 11, 12 de data 17 i 23 de juny i 10 de juliol, respectivament.
 2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.- Declaració institucional de la Corporació Municipal sobre els drets LGTBI.
 3. RÈGIM JURíDIC. – Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. ENTRADA Del 6358 al 11904 de 2 de Maig a 31 de Juliol de 2023. EIXIDA Del 3642 al 6528 del 2 de Maig a 28 de Juliol de 2023.
 4. RÈGIM JURíDIC. – Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (del núm. 826 al núm. 1644, dictades del 3 d’Abril al 30 de Juny de 2023).
 5. RÈGIM JURíDIC. – Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, de 27 d’Abril, 4,11,18 i 25 de Maig, 1 i 8 de Juny i 6 i 13 de Juliol respectivament).
 6. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient relatiu a dació compta Resolució d’Alcaldia núm. 1909/2023 sobre nomenament Presidències efectives de les Comissions Informatives permanents.
 7. HISENDA.- Expedient sobre modificació de crèdits del pressupost general de l’exercici 2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals, procedent de la liquidació provisional del pressupost de l’exercici de 2022.
 8. PERSONAL.- Expedient sobre dació compta d’Informe d’Alcaldia, Segon trimestre 2023, en compliment de l’article 104 bis de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local.
 9. PERSONAL.- Expedient sobre sol·licitud declaració compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública, sol·licitada per empleada pública.
 10. URBANISME.- Expedient sobre “Modificació puntual del Pla General d’esmena d’error material classificació en sòl Urbano Urb. Lloma del Mas (Bétera). Aprovació provisional.
 11. INTERIOR.- Expedient sobre renúncia dels Regidors de VOX D. Fidel Valcarce Blanco i Sr. José Antonio García Aguilar.
 12. PRECS I PREGUNTES
Imprimir article
Comenta aquesta notícia