Bétera celebrarà aquest pròxim dilluns, 02 d’octubre, el ple ordinari del mes d’octubre.

Com habitualment, aquest tindrà lloc a les 18.00 hores en el saló de plens situat al castell de Bétera.

Els punts previstos són els següents:

 1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior núm. 14 de 4 de Setembre de 2023.
 2. RÈGIM JURÍDIC. – Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
  ENTRADA Del 12869 al 14495 del 25 d’Agost al 25 de Setembre de 2023
  EIXIDA Del 6854 al 7502 del 25 d’Agost al 25 de Setembre de 2023
 3. RÈGIM JURÍDIC. – Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (del núm. 1909 al núm. 2075 dictades de l’1 al 31 a l’Agost de 2023).
 4. RÈGIM JURÍDIC. – Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 30, 31 i 32, de 29 d’Agost i 5 i 19 de Setembre respectivament).
 5. RÈGIM JURÍDIC.- Donar compte d’expedient sobre grups polítics i designació de Portaveus. Renovació grup polític VOX.
 6. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient relatiu a composició Junta de Portaveus. Dació compta renovació representants grup polític municipal VOX.
 7. HISENDA.- Expedient sobre aprovació Factures FPL 6771/2023 REC OMI 07/2023.
 8. HISENDA.- Expedient sobre aprovació Factures FPL 6770/2023 REC OBJECCIÓ 013/2023.
 9. PERSONAL.- Expedient sobre sol·licitud declaració compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública, sol·licitada per empleada pública.
 10. PATRIMONI.- Expedient sobre Alienació de parcel·les dels sectors R6 i R7.
 11. AIGÜES.- Expedient gestió i explotació servei municipal proveïment domiciliari d’aigua potable diferents nuclis de població terme municipal de Bétera. Implantació xarxa fixa comptadors mitjançant telelectura radiofreqüència.
 12. AIGÜES.- Expedient gestió i explotació servei municipal proveïment domiciliari d’aigua potable diferents nuclis de població terme municipal de Bétera. Aprovació segona pròrroga concessió.
 13. PROPOSICIÓ.- Proposició Corporació Municipal per a declaració de la Comarca Camp de Túria, zona afectada greument per emergència protecció civil.
 14. PRECS I PREGUNTES.

*Dins dels precs i preguntes, en cada ple hi ha un torn per als regidors de la corporació i un torn per als veïns i veïnes assistents al Ple. Del passat ple de setembre, ens quedava compartir el torn de precs i preguntes dels regidors. Ací teniu el vídeo amb la intervenció del regidor de Compromís i les respostes per part dels regidors de l’equip de govern.

 • Vídeo:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia