La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria per a la concessió d’ajudes del Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatges del Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025, corresponent a l’exercici 2023.

La quantia total de les ajudes ascendeix a 18.436.600 euros, dels quals 13.981.800, corresponen al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i 4.454.800 euros a la Generalitat.

L’objectiu de les ajudes és facilitar l’accés a un habitatge o habitació en lloguer o cessió d’ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l’atorgament d’ajudes per al pagament del lloguer. El termini de presentació de les sol·licituds de les ajudes s’iniciarà a partir d’este dijous, 19 d’octubre, fins al 20 de novembre, inclòs, i preferentment podrà realitzar-se mitjançant tràmit telemàtic.

Les ajudes es concediran pel termini de dos anys o 24 mensualitats com a màxim, que es correspondran amb les mensualitats generades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024.

La quantia de l’ajuda rebuda s’ajustarà a la situació socioeconòmica de les persones o unitats de convivència, de manera que si els ingressos són més baixos i amb determinades situacions especials, es podrà rebre un percentatge d’ajuda superior.

Requisits de les ajudes

L’objecte d’esta ajuda és la subvenció del lloguer d’habitatge o habitació que siga la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant i que conste en el contracte d’arrendament.

Un altre dels requisits necessaris és que la suma total de les rendes anuals de les persones convivents siguen iguals o inferiors a 3 vegades l’IPREM, de 4 vegades si es tracta de família nombrosa general o persones amb discapacitat i de 5 vegades l’IPREM quan es tracte de família nombrosa de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.

També es tindrà en compte la situació dels grups d’especial atenció com són les persones afectades per procediments de desnonaments, execució hipotecària o dació en pagament; famílies monoparentals amb fills o filles, o persones que visquen soles i els ingressos de les quals no superen anualment 1 IPREM; dones víctimes de violència de gènere; joves extutelats; persones exconvictas; afectades per situacions catastròfiques; dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament a càrrec seu.

Les ajudes es concediran als lloguers que no superen el límit del preu del lloguer establit en les bases, que en funció de la localitat on se situe l’habitatge podran anar des de 420 als 770 euros mensuals per a lloguer i cessió d’habitatge i dels 175 als 300 euros per a arrendament o cessió d’habitació.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia