1. OBJECTIU
El concurs de fotografia és una actuació promoguda per la Colla de Campaners de Bétera i betera.com. Amb les fotografies premiades podrà confeccionar-se un calendari, figurant en elles el nom del seu autor/a.

2. PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol persona física, major d’edat, autor/a del tipus d’obres que complisquen amb les condicions establides en les Bases de la present Convocatòria de Premis.

3. TEMA
El concurs versarà sobre les “Campanes i campanars de Bétera”, les quals citarem en l’apartat de CAMPANES O CAMPANARS a fotografiar.

4. CAMPANES O CAMPANARS A FOTOGRAFIAR:
Les campanes o campanars que es poden fotografiar per participar en aquest concurs són les següents:

  • Parròquia dels Desamaparats
  • Parròquia de la Puríssima Concepció
  • Ermita de la Divina Pastora
  • Casa Castell
  • Campanar del rellotge del Bancaixa
  • Capella de la masia de la Barraca (Portón)
  • Ermita de Sant Jaume (Torre en Conill)

5. NOMBRE D’OBRES
Cada participant podrà presentar les seues obres, un campanar o campana, realitzades en color o blanc i negre. Hauran de ser originals i inèdites; no s’admetran obres que hagen sigut premiades en altres concursos o exhibides públicament.

6. LIMITACIONS TÈCNIQUES
Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà, no acceptant-se fotomuntatges. Únicament es permetran correccions de color i lluminositat.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OBRES
No s’acceptaran imatges que no reunisquen un mínim de qualitat o amb continguts contraris a la legalitat vigent.
El Jurat valorarà la idea expressada per l’obra respecte als objectius del concurs, així com l’expressió artística de la mateixa i la seua qualitat fotogràfica.

8. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les obres hauran de presentar-se únicament en format digital, amb les següents condicions:. S’acceptaran imatges exclusivament en format jpg, amb una grandària mínima de 1.024 x 1.024 píxels, un pes màxim de l’arxiu de 5 Megaoctets (Mb) i amb almenys 200 píxels per polzada (p.p.p.) de resolució.

9. TERMINI DE PRESENTACIÓ FOTOGRAFIES A CONCURS
El termini per a la presentació de les obres començarà a partir de la publicació en la pàgina de betera.com (1 d’agost) i fins a les 00.00 hores del día 23 d ́agost.

10. LLOC DE PRESENTACIÓ
Les obres es presentaran al correu electrònic de la Colla de Campaners de Bétera: colladecampanersbetera@gmail.com.
Les obres presentades passaran a ser propietat de la Colla de Campaners de Bétera i betera.com, podent sol·licitar- se per escrit al mateix correu que les no premiades no siguen utilitzades.

11. CODI ÈTIC
Per a una conservació més eficaç de la naturalesa, s’exigirà l’observança del codi ètic de l’Associació
Espanyola de Fotògrafs de Naturalesa, amb la finalitat de garantir una relació respectuosa dels
fotògrafs, tant aficionats com professionals._http://www.aefona.org (manual de bones pràctiques)._
Les fotografies que siguen preses en interiors en les quals apareguen persones les quals puguen ser reconegudes hauran d’anar acompanyades d’una carta signada per aquestes persones autoritzant l’ús de la seua imatge. En les quals apareguen menors d’edat no podran ser reconegudes, en cas contrari seran
desqualificades.

12. PREMIS
La decisió del Jurat determinarà les dues millors fotografies, a les quals els correspondran els següents
premis:
● S’atorgarà UN primer premi: visita guiada privada i gratuita i visualització in situ d’ un volteig manual de campanes al Campanar de Parròquia de la Puríssima Concepció.
● S’atorgarà UN segon premi: visita guiada gratuita al Campanar de Parròquia de la Puríssima Concepció.

Les fotografies premiades podran utilitzar-se per la Colla de Campaners de Bétera i betera.com incorporant en cada fotografia el nom del seu autor, sense que això li conferisca dret de remuneració o cap benefici.
Després de la fallada de l’última fase tindrà lloc un acte públic de lliurament de premis, en la data que
se determine, al que hauran d’assistir les persones premiades.

13. JURAT
La Colla de Campanars de Bétera designarà un Jurat expert, qui haurà de triar les fotografies guanyadores.

14. CONSIDERACIONS GENERALS
La participació en la convocatòria significa la plena acceptació de les bases d’aquest concurs.

15. Les dades facilitades de caràcter personal de terceres persones declara haver informat amb
caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència d’aquests,
de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta
informació, de la possibilitat d’exercitar els seus drets, així com de les dades identificatives de la Colla de Campaners de Bétera i d’OLOLLIR, S.L. (betera.com) en els termes i condicions ací establits.

Tant la Colla de Campaners de Bétera com OLOLLIR, S.L. (betera.com) es comprometen a tractar les seues dades de forma absolutament confidencial i exclusivament per als finalitats indicades. OLOLLIR, S.L.(betera.com), l’ informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat dels seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els cingles al fet que estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot açò de conformitat amb el previst en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció dels persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.