Aquest dijous, 18 de febrer, ha arrancat el termini per a poder sol·licitar les ajudes als taxistes de la Comunitat Valenciana. Aquest termini estarà operatiu fins al pròxim 10 de març, per a pal·liar els efectes econòmics ocasionats amb la pandèmia Covid-19 i la disminució de la mobilitat.

Es pot accedir a aquestes ajudes en el següent enllaç: DOGV.

Les persones beneficiàries seran els titulars d’autoritzacions del taxi radicades en la Comunitat Valenciana que en la data de sol·licitud de l’ajuda complisquen els següents requisits:

  • Posseir una autorització tipus VT radicada en la Comunitat Valenciana, visada i en vigor en el moment de la sol·licitud.
  • Estar al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i de seguretat social.
  • Els exigits per al titular de l’autorització.
  • Les persones beneficiàries no hauran d’incórrer en cap de les prohibicions previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la LGS

Les persones beneficiàries podran optar a una ajuda per cadascuna de les autoritzacions de les quals siguen titulars.

L’import de la quantia a percebre es determinarà pel resultat de dividir 4.750.000 € entre el nombre total d’autoritzacions admeses a tals efectes segons totes les sol·licituds presentades, sense que la xifra màxima a percebre per cada autorització admesa en aquesta convocatòria puga ser superior a 3.000 €.

El límit per beneficiària a percebre per la totalitat de les autoritzacions de taxi per a les quals presente sol·licitud serà de 18.000 euros.

La documentació que es pot aportar és la següent:

  • Mitjançant declaració responsable, que formarà part del formulari de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de manifestar el compliment dels requisits assenyalats.
  • Mitjançant declaració responsable haurà de comunicar-se qualsevol ajuda de minimis concedides durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.
  • Hauran d’aportar model de domiciliació bancària i acreditar la representació si actuen a través de representant.

Aquestes subvencions seran compatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entitats públiques o priva-dones, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia